Urbanistički plan uređenja D. Stubice

I. Izmjene i dopune


1. UVOD I RAZLOZI ODRŽAVANJA JAVNOG UVIDA U POSTUPKU IZRADE I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja mjesta donja Stubica izrađuju se temeljem Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Mjesta Donja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 25/18)

Polazne podatke, odrednice i razloge za utvrđivanje rješenja za izradu i donošenje ID UPU-a, predstavljaju Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 30/15), II. Izmjene i dopune PPUG Donja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 17/18) i III. Izmjene i dopune PPUG Donja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. _____). Navedenim izmjenama područje obuhvata UPU-a doživjelo određene promjene, kako u obliku i površini obuhvata tako i kroz uvjete uređenja i korištenja prostora te prometnu i infrastrukturnu mrežu.

Dopunski razlog predstavlja određeni broj zaprimljenih primjedbi fizičkih i pravnih osoba s pravnim interesom na području obuhvata UPU- a za određenim promjenama i izmjenama.

Dokumenti za preuzimanje:

- Sažetak za javnost
- ID UPU mjesta Donja Stubica
- Način i uvjeti gradnje
- Područja primjene posebnih mjera uređenja i zaštite
- Odvodnja otpadnih voda
- Vodoopskrba
- Plinoopskrba
- Elektroenergetika
- Pošta i telekomunikacije
- Promet
- Korištenje i namjena površina
- Kulturno-povijesno i prirodno naslijeđe
- Mjere zaštite
- Vrednovanje kulturno-povijesnog naslijeđa

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680