URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA

I. Izmjene i dopune


1. UVOD I RAZLOZI ODRŽAVANJA JAVNOG UVIDA U POSTUPKU IZRADE I. IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA MJESTA DONJA STUBICA

I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja mjesta donja Stubica izrađuju se temeljem Odluke o izradi I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja Mjesta Donja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 34/15.)

Osnovni razlog pristupanju izradi ovih izmjena i dopuna je promjena granice obuhvata Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica prilikom donošenja I. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica (Službeni glasnik Krapinsko zagorske županije br. 34/15.), kao i određene izmjene uvjeta uređenja i korištenja prostora.

U međvremenu je pristiglo nekoliko zahtjeva fizičkih i pravnih osoba za određenim promjenama u skladu potrebama korisnika. Na iste se nastojalo pozitivno odgovoriti, ali sve u skladu prostornim mogućnostima i zakonskim i drugim propisima.

Izmjene u odnosu na važeći Plan uglavnom se odnose na manje promjene u namjeni i korištenju prostora, prilagođavanje trasa nekih cesta te pojednostavljivanje urbanih pravila.

Dokumenti za preuzimanje:

- Sažetak za javnost
- Prijedlog plana za javnu raspravu
- UPU DS 2018 - PPJR 01-1. KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA
- UPU DS 2018 - PPJR 01-2.1. PROMET
- UPU DS 2018 - PPJR 01-2.2. POŠTA I TELEKOMUNIKACIJE
- UPU DS 2018 - PPJR 01-2.3. ELEKTROENERGETIKA
- UPU DS 2018 - PPJR 01-2.4. PLINOOPSKRBA
- UPU DS 2018 - PPJR 01-2.5. VODOOPSKRBA
- UPU DS 2018 - PPJR 01-2.6. ODVODNJA OTPADNIH VODA
- UPU DS 2018 - PPJR 01-3.1.1. KULTURNO-POVIJESNO I PRIRODNO NASLIJEDE
- UPU DS 2018 - PPJR 01-3.2. PODRUČJA PRIMJENE POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE
- UPU DS 2018 - PPJR 01-4. NAČIN I UVJETI GRADNJE.pdf

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680