Sjednice gradskog vijeća 2022.

NAPOMENA: AKTI GRADSKOG VIJEĆA KOJI SE ODNOSE NA PRORAČUN OBJAVLJENI SU POD IZBORNIKOM-PRORAČUN

___________________________________________________________________

5. 5.2022. Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (2021-2025)

17. 5.2022. I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2022. godinu

17. 5.2022. I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2022. godinu

17. 5.2022. I. izmjena Odluke o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2021. godinu

17. 5.2022. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste-Katarine Patačić

17. 5.2022. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste-Podgorska-Dolenec

17. 5.2022. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

17. 5.2022. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odredjivanju koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

17. 5.2022. Izvješće DVD Donja Stubica za 2021.g

17. 5.2022. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu DVD Donja Stubica za 2021.godinu

17. 5.2022. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

17. 5.2022. Zapisnik s 11.sjednice Gradskog vijeća 11. 5.2022.godine

 

24. 3.2022. Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (2021 2025)

4. 4.2022. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2021. godinu

4. 4.2022. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Grada Donja Stubica

4. 4.2022. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine    Nacrt_KS_i_KAP_UAZ_do_2027

4. 4.2022. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju radaova u vrtićkoj kuhinji- dječji vrtić Bubamara Donja Stubica    DV Bubamara-Odluka UV o izvršenju radova u vrtičkoj kuhinji-Suglasnost-taži se

4. 4.2022. Odluka o davanju prethoodne suglasnosti na Prijed.pravilnika o V. Izmjeni Pravilnika o unut.ustr. i nač.rada- Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica    DV Bubamara-Prijedlog Pravilnika o V. izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada-prethodna Suglasnost-taži se

4. 4.2022. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata za 2021. godinu- Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica     DV Bubamara-Odluka o raspodijeli rezultata za 2021. godinu-Suglasnost-traži se

4. 4.2022. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2021_Grad Donja Stubica    Zaključak o usvajanju izvješća o stanju zaštite od požara za 2021. godinu

4. 4.2022. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Donja Stubica

4. 4.2022. Izvješće gradonačelnika 7-12.2021      Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine

4. 4.2022. Izvještaj o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu.    Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge-Eko flor za 2021. godinu

4. 4.2022. Zapisnik s 10.sjednice Gradskog vijeća 29.03.2022.godine

 

 

23. 2.2022. Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 2021 2025

4. 3.2022. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Donja Stubica

4. 3. 2022. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

4. 3.2022. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Djecjeg vrtica Bubamara Donja Stubica

4. 3.2022. Odluka o davanju suglasnosti za pripremu i provedbu projekta Rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice

4. 3.2022. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

4. 3.2022.  Zaključak o razrješenju dužnosti mrtvozornika

4. 3.2022.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja Grada Donja Stubica

4. 3.2022. Program rada Savjeta mladih Grada Donja Stubica za 2022. godinu

4. 3.2022. Zaključak o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2022. godinu

4. 3.2022. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

4. 3.2022. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021 godinu – Grad Donja Stubica

4. 3.2022. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2021g.

4. 3.2022. Zapisnik s 9.sjednice Gradskog vijeća 28.02.2022.godine

 

25.01.2022. Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (2021 – 2025)

04.02.2022. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Donja Stubica

04.02.2022. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 2022

04.02.2022. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

04.02.2022. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

04.02.2022. Prilog Odluke – opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

04.02.2022. Odluka o određivanju naknade članova Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

04.02.2022. Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2021 Grad Donja Stubica

04.02.2022. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021 godinu

04.02.2022. Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2022. Grad Donja Stubica

04.02.2022. Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2022. godinu

04.02.2022. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za razdoblje 2022.-2025. Grad Donja Stubica

04.02.2022. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za razdoblje od 2022. do 2025. godine

04.02.2022. Odluka izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

04.02.2022. Zapisnik sa 8.sjednice Gradskog vijeća 31.01.2022.godine