Sjednice gradskog vijeća 2022.

NAPOMENA: AKTI GRADSKOG VIJEĆA KOJI SE ODNOSE NA PRORAČUN OBJAVLJENI SU POD IZBORNIKOM-PRORAČUN

________________________________________________________________________

16.12.2022. Poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeca Grada Donja Stubica 21.12.2022 (2021-2025)

28.12.2022. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

28.12.2022. Analiza stanja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2022. godinu

28.12.2022. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2023. godinu

28.12.2022. Plan raspisivanja javnog poziva za programe udruga u 2023 prijedlog

28.12.2022. Odluka o materijalnim pravima gradonačelnika vezanim uz obnašanje dužnosti

28.12.2022. Odluka o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu- Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica

28.12.2022. Odluka o prodaji i raspisivanju natječaja

28.12.2022. Zapisnik s 17.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica – 21.12.2022.godine

________________________________________________________________________

24.11.2022. Poziv za 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 30.11.2022 (2021-2025)

7.12.2022. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste – Naselje Martinići

7.12.2022. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama -NC1-089

7.12.2022. Odluka o usvajanju Strategije upravljanja imovinom u vlasništvu Grada Donja Stubica za razdoblje od 2023. do 2029. godine

7.12.2022. Odluka o davanju suglasnosti na I. Izmjenu Odluke o raspodjeli rezultata za 2021. godinu- Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica

7.12.2022. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

7.12.2022. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica 30.11.2022.

7.12.2022. Zapisnik s 16.sjednice Gradskog vijeća 30.11.2022.godine

___________________________________________________________________

13.10.2022. Poziv za 15. sjednicu Gradskog vijeca Grada Donja Stubica 20.10.2022 (2021-2025)

25.10.2022. Odluka o financiranju Zagorske javne vatrogasne postrojbe iznad minimalnih financijskih standarda

25.10.2022. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova

25.10.2022. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova-Grad Donja Stubica

25.10.2022. Zaključak o imenovanju mrtvozornika na području Grada Donja Stubica

25.10.2022. Odluka o III. Izmjeni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica

25.10.2022. Odluka o dodjeli na korištenje i upravljanje dijela gradske sportske dvorane

25.10.2022. Zapisnik s 15.sjednice Gradskog vijeća 20.10.2022.godine

 

23. 9.2022. Poziv za 14. sjednicu Gradskog vijeca Grada Donja Stubica 29. 9.2022 2021 2025

5.10.2022. Odluka o suglasnosti s ugovorom o pripajanju trgovačkog društva Humvio d.o.o. – trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o.

5.10.2022. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Donja Stubica

5.10.2022. Odluka o II izmjeni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zad.javnih potreba u dj.predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica

5.10.2022. Odluka o pročišćenom tekstu Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

5.10.2022. Odluka o pročišćenom tekstu Odluke o donošenju V. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica – Zaluka

5.10.2022. Zapisnik s 14.sjednice Gradskog vijeća 29. 9.2022.godine

 

9. 9.2022.Poziv za 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 15. 9.2022 2021 2025

21. 9.2022. Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Donja Stubica za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2022. godini

21. 9.2022. Izvješće gradonačelnika -1-6.2022

21. 9.2022. Odluka o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova

21. 9.2022. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

21. 9.2022. Odluka o nekorištenju pravom prvokupa

21. 9.2022. Zapisnik s 13.sjednice Gradskog vijeća 15. 9.2022.god.

 

6. 7.2022. Poziv za 12. sjednicu Gradskog vijeca Grada Donja Stubica 11.07.2022 2021 2025

11. 7.2022. Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

11. 7.2022. Odluka o donošenju V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica – Zaluka

11. 7.2022. Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Donju Stubicu

Procjena rizika od velikih nesreća_Grad Donja Stubica_konačan prijedlog

11. 7.2022. Odluka o davanju prethoodne suglasnosti na Prijed.upr.vijeća DV Bubamara Donja Stubica za upošljavanje i financ. 2 asistenta na pola rad.vremena za 2 djece s teškoćama u razvoju

11. 7.2022. Odluka o davanju prethoodne suglasnosti na Prijed.pravilnika o VI. Izmjeni Pravilnika o unut.ustr. i nač.rada- Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica

11. 7.2022. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

11. 7.2022. Kodeks ponašanja članova Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

11. 7.2022. Zapisnik s 12.sjednice Gradskog vijeća 11. 7.2022.godine

 

5. 5.2022. Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (2021-2025)

17. 5.2022. I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2022. godinu

17. 5.2022. I. izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2022. godinu

17. 5.2022. I. izmjena Odluke o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2021. godinu

17. 5.2022. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste-Katarine Patačić

17. 5.2022. Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstane ceste-Podgorska-Dolenec

17. 5.2022. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

17. 5.2022. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o odredjivanju koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

17. 5.2022. Izvješće DVD Donja Stubica za 2021.g

17. 5.2022. Zaključak o usvajanju Izvješća o radu DVD Donja Stubica za 2021.godinu

17. 5.2022. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

17. 5.2022. Zapisnik s 11.sjednice Gradskog vijeća 11. 5.2022.godine

 

24. 3.2022. Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (2021 2025)

4. 4.2022. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2021. godinu

4. 4.2022. Odluka o agrotehničkim mjerama, mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina te mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom i šumskom zemljištu na području Grada Donja Stubica

4. 4.2022. Odluka o davanju pozitivnog mišljenja na Nacrt Komunikacijske strategije i komunikacijskog akcijskog plana Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2027. godine    Nacrt_KS_i_KAP_UAZ_do_2027

4. 4.2022. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o izvršenju radaova u vrtićkoj kuhinji- dječji vrtić Bubamara Donja Stubica    DV Bubamara-Odluka UV o izvršenju radova u vrtičkoj kuhinji-Suglasnost-taži se

4. 4.2022. Odluka o davanju prethoodne suglasnosti na Prijed.pravilnika o V. Izmjeni Pravilnika o unut.ustr. i nač.rada- Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica    DV Bubamara-Prijedlog Pravilnika o V. izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada-prethodna Suglasnost-taži se

4. 4.2022. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o raspodjeli rezultata za 2021. godinu- Dječji vrtić Bubamara Donja Stubica     DV Bubamara-Odluka o raspodijeli rezultata za 2021. godinu-Suglasnost-traži se

4. 4.2022. Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za 2021_Grad Donja Stubica    Zaključak o usvajanju izvješća o stanju zaštite od požara za 2021. godinu

4. 4.2022. ODLUKA o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Donja Stubica

4. 4.2022. Izvješće gradonačelnika 7-12.2021      Zaključak o usvajanju izvješća gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine

4. 4.2022. Izvještaj o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu.    Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge-Eko flor za 2021. godinu

4. 4.2022. Zapisnik s 10.sjednice Gradskog vijeća 29.03.2022.godine

 

 

23. 2.2022. Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 2021 2025

4. 3.2022. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama Grada Donja Stubica

4. 3. 2022. Odluka o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

4. 3.2022. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Djecjeg vrtica Bubamara Donja Stubica

4. 3.2022. Odluka o davanju suglasnosti za pripremu i provedbu projekta Rekonstrukcija i dogradnja mrtvačnice

4. 3.2022. Odluka o davanju prethodne suglasnosti za kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

4. 3.2022.  Zaključak o razrješenju dužnosti mrtvozornika

4. 3.2022.  Odluka o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja Grada Donja Stubica

4. 3.2022. Program rada Savjeta mladih Grada Donja Stubica za 2022. godinu

4. 3.2022. Zaključak o usvajanju Programa rada Savjeta mladih za 2022. godinu

4. 3.2022. Odluka o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi

4. 3.2022. Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2021 godinu – Grad Donja Stubica

4. 3.2022. Zaključak o usvajanju izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2021g.

4. 3.2022. Zapisnik s 9.sjednice Gradskog vijeća 28.02.2022.godine

 

25.01.2022. Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (2021 – 2025)

04.02.2022. Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Donja Stubica

04.02.2022. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika 2022

04.02.2022. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge ukopa pokojnika

04.02.2022. Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

04.02.2022. Prilog Odluke – opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

04.02.2022. Odluka o određivanju naknade članova Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

04.02.2022. Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2021 Grad Donja Stubica

04.02.2022. Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2021 godinu

04.02.2022. Plan razvoja sustava Civilne zaštite za 2022. Grad Donja Stubica

04.02.2022. Zaključak o usvajanju Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Donja Stubica za 2022. godinu

04.02.2022. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava Civilne zaštite za razdoblje 2022.-2025. Grad Donja Stubica

04.02.2022. Zaključak o usvajanju Smjernica za organizaciju sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za razdoblje od 2022. do 2025. godine

04.02.2022. Odluka izradi V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

04.02.2022. Zapisnik sa 8.sjednice Gradskog vijeća 31.01.2022.godine