Sjednice gradskog vijeća 2020.

NAPOMENA: Akti Gradskog vijeća Grada Donja Stubica koji se odnose na Proračun objavljeni su pod izbornikom: PRORAČUN

09.12.2020.Poziv za 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

16.12.2020. Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

16.12.2020. Odluka o raspređivanju sredstava iz proračuna Grada Donja Stubica za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2021. g.

16.12.2020. Odluka o određivanju naknada za rad predsjednika Vijeća mjesnih odbora

16.12.2020. Odluka o kriterijima podjele novčanih sredstava prikupljenih na transakcijskom računu Gupčev kraj za stradale u potresu 22.3.2020.g.

16.12..2020. Plan raspisivanja javnog poziva za programe i projekte udruga od općeg dobra za Grada Donja Stubica u 2021.g.

16.12.2020. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih virusom COVID 19

23.12.2020. Zapisnik sa 34. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

23.11.2020. Poziv na 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

30.11.2020. Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Donja Stubica

30.11.2020. Odluka o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica

30.11.2020. Odluka o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog Plana uređenja mjesta Donja Stubica

30.11.2020. Odluka o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje

07.12.2020. Zapisnik sa 33. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

22.10.2020. Poziv na 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

29.10.2020. Odluka o donošenju IV. Izmjene i dopune Prostornog Plana uređenja Grada Donja Stubica

29.10.2020. Odluka o donošenju IV. Izmjene i dopune Urbanističkog Plana uređenja Jezerčica-Zaluka

29.10.2020. Godišnji Plan davanja koncesija na području Grada Donja Stubica za 2021. godinu

29.10.2020. Odluka o socijalnoj skrbi na području Grada Donja Stubica

29.10.2020. Odluka o utvrđivanju ekonomske cijene redovitog programa predškolskog odgoja Dječjeg vrtiča “Bubamara” Donja Stubica

29.10.2020. Zapisnik sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

23.09.2020. Poziv na 31. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

05.10.2020. Izvješće Gradonačelnika za razdoblje 01.01.-30.06.2020. god.

05.10.2020. Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća Gradonačelnika

05.10.2020. Odluka o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama

05.10.2020. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

05.10.2020. Odluka o osnivanju javne ustanove Zagorska javna vatrogasna postrojba

05.10.2020. Odluka o davanju Prethodne suglasnosti na Prijedlog upravnog vijeća Dječjeg vrtića Bubamara

05.10.2020. Odluka o II. Izmjeni Odluke o mjerilima za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja za Grad Donja Stubica

05.10.2020. Odluka o odobravanju subvencioniranja roditeljima smještaj djeteta u drugi vrtić

05.10. 2020. Odluka o otpisivanju potraživanja Grada Donja Stubica prema Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju

05.10.2020. Odluka o otpisivanju potraživanja Grada Donja Stubica prema trgovačkom društvu Gospodarenje stanovima d.o.o.

05.10.2020. Zapisnik sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

 

27.07.2020. Poziv na 30. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

12.08.2020. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

12.08.2020. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Opće uvjete isporuke komunalne usluge obavljanje dimnjačarskih poslova

12.08.2020. Opći uvjeti isporuke komunalne usluge-dimnjačar

12.08.2020. Odluka o komunalnim djelatnostima na području Grada Donja Stubica

12.08.2020. Odluka o sufinanciranju smještaja djeteta u vrtić izvan područja Grada Donja Stubica

12.08.2020. Zapisnik sa 30.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

 

 

29.06.2020. Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

13.07.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica za 2019.god.

13.07.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica za 2019.god.

13.07.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Stubica za 2019.god.

13.07.2020. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2020. godinu

13.07.2020. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica

13.07.2020. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih virusom covid-19

13.07.2020. Odluka o uključivanju Grada Donja Stubica u provedbu Programa “HABOR-subvencija kredita”

13.07.2020. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Bubamara” Donja Stubica

13.07.2020.Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna urbanističkog Plana uređenja Jezerčica-Zaluka

13.07.2020. Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

27.05.2020. Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

12.06.2020. I. I zmjene i dopune ProračunaGrada Donja Stubica za 2020.god., Projekcija Proračuna za 2021. i 2022 sa Planom razvojnih Programa.

12.06.2020. I zmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstva turističke pristojbe za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa građenja za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja za 2020.g.

12.06.2020. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti u Gradu Donja Stubica

12.06.2020. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Grada Donja Stubica

12.06.2020. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

12.06.2020. Odluka o zamjeni predsjednika i člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Donja Stubica

12.06.2020. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

12.06.2020.Odluka o imenovanju Ulice Stjepana Tučkara

12.06. Zaključak o potvrđivanju Odluka Gradonačelnika o financiranju djelatnosti predškolskog odgoja

12.06.2020.Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje-Energetska obnova zgrade Društvenog doma Gornji Hruševec

12.06.2020.Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje-Energetska obnova zgrade Društvenog doma Gornji Matenci

12.06.2020.Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje-Energetska obnova zgrade Društvenog doma Grabrina

12.06.2020.Odluka o davanju predhodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića “Bubamara” Donja Stubica

12.06.2020. Zapisnik sa 28.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

19.03.2020. Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

02.04.2020. Izvješće o izvršenju Programa održavanja u Gradu Donja Stubica za 2019.god

02.04.2020. Zaključak o usvajanju Izvješća održavanja za 2019.god.

02.04.2020. Izvješće o izvršenju Programa građenja u Gradu Donja Stubica za 2019.god.

02.04.2020. Zaključak o usvajanju Programa građenja za 2019.god.

02.04.2020. Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Donja Stubica

02.04.2020. Godišnji provedbeni Plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2020.god.

02.04.2020. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2019.godinu za Grad Donja Stubica

02.04.2020. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini na području Grada Donja Stubica

02.04.2020. Izvješće Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenjem otpadom za 2019.god. u Gradu Donja Stubica

02.04.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019.god.

02.04.2020. Izvješće Gradonačelnika o lokacijama, količinama i troškovima za provedbu mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019.god.

02.04.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Grdonačelnika o lokacijama, količinama i troškovima za provedbu mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019.god.

02.04.2020. Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanjaodbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Donja Stubica

02.04.2020. Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

20.02.2020./ Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Donja Stubica

05.03.2020./ Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene u Gradu Donja Stubica

05.03.2020./ Popis nerezvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi na području Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Zapisnik sa 26.sjednice gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Poziv na 25.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Plan raspisivanja javnog poziva za programe i/ili projekte udruga od općeg dobra za Grad Donja Stubica u 2020.godini

Izvješće Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019.godine

Plan nabave za 2020. godinu

Zapisnik sa 25.sjednice Gardskog vijeća Grada Donja Stubica