Sjednice Gradskog vijeća 2019

Napomena: Akti Gradskog vijeća Grada Donja Stubica koji se odnose na Proračun objavljeni su u izborniku: Proračun

 

Poziv za 24.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (19.12.2019.)

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Grada Donja Stubica za financiranje redovitih političkih aktivnosti u 2020.godini

Odluka o načinu pružanja javne usluge  prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

Odluka o donošenju Plana Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2020.godinu

Plan djelovanja Grada Donja Stubica u području prirodnih nepogoda za 2020.godinu

Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda-prilozi

Zapisnik sa 24.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (19.12.2019.)

 

Poziv za 23.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica (26.11.2019.)

Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2019.

Zaključak o usvajanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2019.

Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2020. - 2023.

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača

Plan davanja koncesija na području Grada Donja Stubica za 2020.

Zapisnik sa 23.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 26.11.2019.

 

Poziv za 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 24.09.2019.

Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje siječanj-lipanj 2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća gradonačelnika

Odluka o porezima Grada Donja Stubica

Pravilnik o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodijelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima s područja Grada Donja Stubica

Zaključak o davanju ovlaštenja gradonačelniku za potpisivanje Pisma potpore

Zapisnik sa 22. sjednica Gradskog vijeća od 24.09.2019.

 

Poziv za 21.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 10.07.2019.

Odluka o komunalnom redu

Odluka o stavljanju van snage Odluke o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Dječjem vrtiću Bubamara

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje Dječjem vrtiću Bubamara

Odluka o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Zapisnik sa 21.sjednice.

 

Poziv na 20.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 11.06.2019.

Odluka o stavljanju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019.godinu-van snage

Zaključak o prijedlogu imenovanja mrtvozornika

Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

Dopuna Popisa nerazvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi

Odluka o davnju koncesije

II. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2019.godinu

Zapisnik sa 20.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

Poziv za 19.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 25.04.2019.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Zagorske javne vatrogasne postrojbe za 2018.god.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu DVD Donja Stubica za 2018.god.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu davatelja javne usluge Eko-flor plus d.o.o. za 2018.god.

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Donja Stubica

Odluka o pokretanju postupka za evidentiranje izvedenog stanja nerazvrstanih cesta

Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za davanje koncesije

Odluka o odobrenju sklapanja Aneksa Ugovora između Grada Donja Stubica i Gradnje Grden d.o.o.

Odluka o početku postupka IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Zapisnik sa 19. sjednice, 25.04.2019.

 

Poziv na 18.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 15.03.2018.god.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.godinu

Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća Programa održavanja

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.godinu

Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća Programa gradnje

Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018.godine

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika

Odluka o subvencioniranju osjemenjivanja krava i krmača za razdoblje: 2019-2021.godina

Odluka o subvencioniranju kamatne stope

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Bubamara"

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Pravilnika o radu Dječjeg vrtića "Bubamara"

Odluka o komunalnoj naknadi

Odluka o komunalnom doprinosu

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Komunalnom pogonu Grada Donja Stubica

Izvješće o lokacijama, količinama i troškovima za provedbu mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2018. godini

Zaključak Gradskog vijeća o usvajanju Izvješća

Zapisnik sa 18. sjednice Gradskog vijeća

 

Poziv za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 31.01.2019.

Odluka o visini paušalnog poreza za iznajmljivače sa područja Grada Donja Stubica

Odluka o ugostiteljskoj djelatnosti na području Grada Donja Stubica

Odluka o provedbi izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Donja Stubica

Popis nerzvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi na području Grada Donja Stubica

Zaključak o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa TERME JEZERČICA d.o.o.

Zaključak o oslobađanju obveze plaćanja komunalnog doprinosa PERFE BIO d.o.o.

Zapisnik sa 17.sjednice Gradskog vijeća

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680