Sjednice Gradskog vijeća 2018

Napomena: Akti Gradskog vijeća Grada Donja Stubica koji se odnose na Proračun objavljeni su u izborniku: Proračun

 

Poziv na 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 20.12.2018.

III. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Odluka o I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih sa liste grupe birača

Plan nabave Grad Donja Stubica za 2019.godinu

Plan za raspisivanje javnog poziva za programe i/ili projekte udruga od općeg dobra za Grada Donja Stubica u 2019.godini

Odluka o odobravanju sklapanja IV. Aneksa Ugovora o dugogodišnjem zakupu poslovne zgrade "Bivši Caritas"

Zapisnik sa 16.sjednice  Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 20.12.2018.

 

 

Poziv za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica.

Odluka o davanju suglasnosti za dugoročno kreditno zaduženje Zagorskom vodovodu d.o.o.

V. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu

Odluka o II. Izmjeni Odluke o privremenom upravljanju i načinu korištenja Sportske dvorane

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu.

Odluka o ukidanju statusa javnog dobra

Analiza stanja sustava civilne zaštite za 2018.godinu.

Plan razvoja sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za 2019.-2022.godinu.

Odluka o vrijednosti boda komunalne naknade

Zaključak o odustanku Grada Donja Stubica od postupka urbane komasacije

Plan davanja koncesija u 2019.godini.

Zapisnik sa 15. sjednice Gradskog vijeća

 

Poziv za 14. sjednicu Gradskog vijeća 27.09.2018.

II. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture-Grad Donja Stubica 2018.g.

Izvješće o radu gradonačelnika siječanj-lipanj 2018.

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika 01.01.-30.06.2018.

Zapisnik sa 14.sjednice Gradskog vijeća 27.09.2018.

 

Poziv na 13. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 03.09.2018.

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna UPU Jezerčica-Zaluka

Odluka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Donja Stubica

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstenih cesta-zacjevljenje cestovnih jaraka u 2018.godini.

Zapisnik sa 13. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 03.09.2018.

 

Poziv za 12.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Odluka o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Donja Stubica

III. Izmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu.

Zaključak o oslobađanju obaveze plaćanja komunalne naknade-ambulanta Doma Zdravlja Donja Stubica

Zapisnik sa 12.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 10.07.2018.

 

Poziv za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 20.06.2018.

Odluka o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Donja Stubica za razdoblje od 2017. do 2022. godine

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog Statuta Dječjeg vrtića "Bubamara" Donja Stubica

Zaključak o oslobađanju obaveze plaćanja komunalne naknade Osnovne škole Donja Stubica za 2018.godinu.

Zaključak o oslobađanju obaveze plačanja komunalnog doprinosa TETME JEZERČICA

Zaključak o oslobađanju obaveze plaćanja komunalnog doprinosa PERFA-BIO d.o.o.

Zapisnik sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 20.06.2018.

 

Poziv za 10. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 17.05.2018.

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o izradi Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja mjesta Donja Stubica

Analiza stanja sustava civilne zaštite Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

Zapisnik sa 10.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 17.05.2018.

 

Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 18.04.2018.

Donošenje II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Radio Stubice d.o.o. Donja Stubica za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Turističke zajednice područja Donja i Gornja Stubica za 2017.godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2018-2021. godinu

Odluka o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja Grada Donja Stubica

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu u Gradu Donja Stubica

Zapisnik sa 9.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 18.04.2018.god.

 

Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća 28.03.2018.

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada

Odluka o zabrani uvošenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018.godinu.

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Odluka o zamjeni članova Komasacijskog povjerenstva KZŽ

Odluka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje ugovora o kupopradaji dvorca

Odluka-održavanje javne rasvjete

Odluka-popravak asfalta

Odluka-dobava, prijevoz i razgrtanje kamenog materijala

Odluka-iskop cestovnih jaraka i usluga rada stroja

Odluka o korištenju viška financijskih sredstava Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

Odluka o pokretanju aktivnosti

Zapisnik sa 8.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 28.03.2018.

 

Poziv za 7.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 30.01.2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

Odluka i izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluke

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača

Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donja Stubica

Poslovnička Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Zapisnik sa 7.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 30.01.2018.

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680