Proračun

 

I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2021. GODINU

01.04.2021. I.Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2021. godinu

01.04.2021. Obrazloženje uz I. Izmjenu i dopunu Proračuna za 2021. godinu

01.04.2021. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2021. godinu

01.04.2021. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2021. godinu

01.04.2021. I. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2021. godinu

01.04.2021. I. Izmjena i dopuna Programa utroška vodnog doprinosa u 2021. godini

01.04.2021. I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2021. godini

01.04.2021. I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2021. godinu

01.04.2021. I. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2021. godinu

01.04.2021. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2020. GODINU

01.04.2021. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2020.godinu

01.04.2021. Obrazloženje uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2020. godinu

01.04.2021. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2020. godinu

01.04.2021. Zaključak o usvajanju Izvješća Programa građenja za 2020.

01.04.2021. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

01.04.2021. Zaključak o usvajanju Izvješća Programa održavanja za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa raspreda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa rasporeda sredstava u sportu za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa rasporeda sredstava u kulturi za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito uzgrađenih zgrada u prostoru za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa korištenja sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu

01.04.2021. Izvršenje Programa utroška sredstava vodnog doprinosa za 2020. godinu

01.04.2021. Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za 2020. godinu

01.04.2021. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2020. godinu

01.04.2021. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za 2020. godinu

01.04.2021. Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2020. godinu

26.02.2021. Izvješće o iznosu raspoređenih i isplaćenih sredstava iz proračuna Grada Donja Stubica za redovito godišnje financiranje političkih stranaka za 2020. godinu.

26.02.2021. /files/Izvješce financiranje politickih stranaka pdf.pdf  FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2020. GODINU    26.02.2021. Konsolidirani Financijski izvještaji za 2020.26.02.2021. Bilješke uz konsolidirane Financijske izvještaje za 2020.

22.02.2021. Financijski izvještaji 01.01.-31.12.2020. 

22.02.2021. Bilješke uz Financijski izvještaj 01.01.-31.12.2020.   IV. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2020.GODINU   18.12.2020. IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu i Projekcije za 2021. i 2022. godinu18.12.2020. Obrazloženje uz IV. Izmjene i dopune Proračuna za 2020. godinu18.12.2020. IV. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020. godinu

18.12.2020. IV. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020. godinu

18.12.2020. IV. Izmjena i dopuna javnih potreba u kulturi za 2020. godinu

18.12.2020. II. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava turističke pristojbe za 2020. godinu

18.12.2020. I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020. godinu

18.12.2020. II. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020. godinu

18.12.2020. II. Izmjena i dopuna Programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2020. godinu

18.12.2020. II. Izmjena i dopuna Programa mjera u polj.i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica za razd. 2020.-2022.

18.12.2020. I. Izmjena Programa korištenja sred. ostvarenih od naknade za zadržavanje nezak. izgr. zgrada u prostoru za 2020. godinu

18.12.2020. I. Izmjena Programa rasp. sred. od naknade za prenamjenu poljopr. zemljišta u 2020. godini

18.12.2020. I. Izmjena Programa utroška vodnog doprinosa u 2020. godini

18.12.2020. IV. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

18.12.2020. IV. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu    PRORAČUN GRADA DONJA STUBICA ZA 2021.GODINU

07.12.2020. Proračun grada Donja Stubica za 2021., Projekcije za 2022.-2023., sa Planom razvojnih programa

07.12.2020. Obrazloženje – Proračun za 2021.

07.12.2020. Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2021.

07.12.2020. Program javnih potreba u sportu za 2021.

07.12.2020. Program javnih potreba u kulturi za 2021.

07.12.2020. Program utroška sredstava turističke pristojbe za 2021.

07.12.2020. Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2021.

07.12.2020. Program utroška sredstava od spomeničke rente u 2021.

07.12.2020. Program mjera potpora u poljoprivredi i rur.razvoju na području Grada Donja Stubica za razdoblje 2021.-2023.

07.12.2020. Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2021.

07.12.2020. Program rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2021.

07.12.2020. Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2021.

07.12.2020. Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2021.

07.12.2020. Program utroška sredstava vodnog doprinosa u 2021.

07.12.2020. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2021.

III. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2020.GODINU 07.12.2020. III. Izmjene i dopune Proračuna Grada Donja Stubica za 2020., Projekcije za 2021., i 2022., , sa Planom razvojnih programa

07.12.2020. Obrazloženje-III. Izmjene i dopune Proračuna

07.12.2020. III. Izmjena i dopuna javnih potrena u Sportu za 2020.

07.12.2020. III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020.

07.12.2020. III. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi u 2020.

07.12.2020. I. Izmjena Programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2020.

07.12.2020. III. Izmjena i dopuna Programa građenja za 2020.

07.12.2020. III. Izmjena i dopuna Programa održavanja za 2020.VODIČ ZA GRAĐANE
Vodič za građane 2021

PRIJEDLOG PRORAČUNA GRADA DONJA STUBICA ZA 2021. GODINU:

16.11.2020. Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2021.god., Projekcija Proračuna za 2022-2023., sa Planom razvojnih programa za 2021. i Projekcijom za 2022.-2023.

16.11.2020. Prijedlog Obrazloženja uz Proračun Grada Donja Stubica za 2021. god.

16.11.2020. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2021.god.

16.11.2020. Prijedlog Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2021.god.

16.11.2020. Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2021.god.

16.11.2020. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2021.god.

16.11.2020. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2021.god.

16.11.2020. Prijedlog Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2021.god.

06.10.2020. II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2020. god., Projekcije za 2021. i 2022. god., sa Planom razvojnih programa za 2020. god. i Projekcijom za 2021. i 2022. god.

06.10.2020. Obrazloženje za II. Izmjenu proračuna za 2020. god.

06.10.2020. II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu za 2020. god.

06.10.2020. II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2020. god.

06.10.2020. II. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020.god.

06.10.2020. I. Izmjena i dopuna Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica za 2020. god.

06.10.2020. I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2020.god.

06.10.2020. II. Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. god.

06.10.2020. II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020.god.

06.10.2020. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2020.g. s izvršenjem Plana razvojnih programa

06.10.2020. Obrazloženje-polugodišnji izvještaj 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvješće o Izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvršenje Programa građenja građevina za gospodarenje komunalnim otpadom 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednih zemljišta 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvješće o izvršenju utroška sredstava turističke pristojbe 01-01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvještaj o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvještaj o zaduživanju za 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 01.01.-30.06.2020.

06.10.2020. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za 01.01.-30.06.2020.

13.07.2020. I. Izmjena i dopuna Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2020.godinu

12.06.2020.I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Donja Stubica za 2020., Projekcije Proračuna za 2021. i 2022. sa Planom razvojnih Programa za 2020. te Projekcijom za 12021. i 2022.

12.06.2020. Obrazloženje uz I. Izmjenu Proračuna za 2020.

12.06.2020.I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2020.

12.06.2020.I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2020.

12.06.2020.I Izmjena i dopuna rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi u Gradu Donja Stubica za 2020.

12.06.2020.I Izmjena i dopuna Programa utroška sredstava turističke pristojbe Grada Donja Stubica za 2020.

12.06.2020.I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2020.

12.06.2020.I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2020.

02.04.2020 .Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2019. godinu s Planom razvojnih programa

02.04.2020. Obrazloženje- 2019.godina

02.04.2020. Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2019.god.

02.04.2020. Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2019. god.

02.04.2020. Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2019. god.

02.04.2020. Izvršenje Programa utroška šumskog doprinosa za 2019.god.

02.04.2020. Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.god.

02.04.2020. Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2019.god.

02.04.2020. Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.god.

02.04.2020. Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019.god.

02.04.2020. Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH U 2019.god.

02.04.2020. Izvršenje Programa korištenja sredstva od spomeničke rente u 2019. god.

02.04.2020. Izvršenje Programa utroška sredstava od turističke pristojbe za 2019.god.

02.04.2020. Izvršenje Programa utroška vodnog doprinosa u 2019.god.

02.04.2020. Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za 2019.god.

02.04.2020. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za 2019.god.

02.04.2020. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za 2019.god.

02.04.2020. Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2019.god.

02.04.2020. Izvješće o izvršenju Programa održavanja u Gradu Donja Stubica za 2019.god.

02.04.2020. Izvješće o izvršenju Programa građenja u Gradu Donja Stubica za 2019.god.

PRORAČUN ZA GRAĐANE GRADA DONJA STUBICA ZA 2020. GODINU.

Konsolidirani financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019.

Bilješke uz konsolidirani financijski izvještaj 01.01.-31.12.2019.

Financijski izvještaj Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01. -31.12.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2019.godinu

Evidencija mjenica , zadužnica i bankarskih garancija na dan 31.12.2019.

Popis sudskih sporova za 2019.godinu

III. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.god. sa Projekcijom za 2020. i 2021.god.

III. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2019.god. sa Projekcijom za 2020. i 2021.god.

Obrazloženje uz III. Izmjenu i dopunu Proračuna za 2019.god. i Projekcije za 2020. i 2021.god.

III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2019.god.

III. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2019.god.

I. Izmjena i dopuna Programa rasporeda potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2019.god.

I. Izmjena Programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2019.godinu

I. Izmjena Programa rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2019.god.

I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.god.

I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.god.

II. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019.god.

I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.god.

I.Izmjena Programa utroška sredstava turističke pristojbe u 2019.god.

I. Izmjena Programa mjera u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica u 2019.god.

III. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019.god.

III. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019.god.

II. Izmjena Programa utroška vodnog doprinosa u 2019.god.

Proračun Grada Donja Stubica za 2020. sa Projekcijom za 2021. i 2022.

Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2020. sa Projekcijom za 2021. i 2022.

Obrazloženje uz Proračun 2020. sa projekcijama za 2021.2022.

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2020.

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2020.

Program javnih potreba u kulturi za 2020.

Program utroška sredstva turističke pristojbe za 2020.

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2020.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2020.

Program korištenja sredstava od spomeničke rente u 2020.

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2020.-2022.

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2020.

Program rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2020.

Program rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka i poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2020.

Program građenja kom.infrastrukture za 2020.

Projekcija građenja komunalne infrastrukture  za 2021. i 2022.

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom u Gradu Donja Stubica za 2020.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020.godinu

Program utroška sredstava vodnog doprinosa

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2020.godinu.

Odluka o II. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-30.06.2019.

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitka te rashoda i izdataka uz polugodišnji izvještaj

Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture 01.01.-30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture 01.01.-30.06.2019.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi 01.01.-30.06.2019.

Izvršenje javnih potreba u sportu 01.01.-30.06.2019.

Izvršenje Programa rasporeda za potrebe socijalne skrbi 01.01.-30.06.2019.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01.-30.06.2019.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 01.01.-30.06.2019.

Izvršenja Programa korištenja sredstava spomeničke rente 01.01.-30.06.2019.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju 01.01.-30.06.2019.

Izvršenje Programa korištenja sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta 01.01.-30.06.2019.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 01.01.30.06.2019.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru 01.01.-30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe 01.01.-30.06.2019.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava vodnog doprinosa 01.01.-30.06.2019.

Izvještaj o zaduživanju 01.01.-30.06.2019.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 01.01.-30.06.2019.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima 01.01.-30.06.2019.

Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.god.

II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.god. i projekcije za 2020. i 2021.

II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa 2019.-2021.

Obrazloženje uz II. I zmjenu i dopunu Proračuna za 2019.god.

II. I zmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2019.god.

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi za 2019.god.

II. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019.god.

II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019.god.

I. Izmjena Programa utroška vodnog doprinosa u 2019.god.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 01.07.-31.08.2019.

Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu

I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu sa Projekcijom za 2020. i 2021.godinu

I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2019. i Projekcija za 2020. i 2021.godinu

Obrazloženje uz I. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.-2021.

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2019.godinu

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2019. godinu

I. Izmjena i dopuna Programa građenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019. godinu

I. Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture  u Gradu Donja Stubica za 2019.godinu.

I. Izmjena i dopuna Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019. godini.

Program utroška vodnog doprinosa u 2019.godini

I. Izmjena Plana nabave za 2019.godinu

Odluka o preraspodjeli sredstava Proračuna Grada Donja Stubica za 2019. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.god.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2018.god.

Obrazloženje

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2018.god.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu za 2018.god.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi za 2018.god.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2018.god.

Izvršenje Programa korištenja sredstva ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2018.god.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2018.god.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada  u prostoru za 2018.god.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018.godini.

Izvršenje Plana rasporeda sredstva ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.god.

Izvršenje Programa korištenja sredstva od spomeničke rente u 2018.god.

Izvršenje Programa utroška sredstva boravišne pristojbe 1.1-31.12.2018.

Izvještaj o zaduživanju 1.1.-31.12.2018.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe 01.01.-31.12.2018.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskom jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2018.

Bilanca imovine Grada Donja Stubica – stanja na dan 31.12.2018.godine

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2018.godinu

Plan nabave za 2019.godinu.

II. Izmjene i dopune Proračuna Grada Donja Stubica za 2018., Projekcije za 2019.-2020.

II. Izmjene i dopune Proračuna-Plan razvojnih programa za 2018. sa Projekcijama za 2019.-2020.

II. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi Grada Donja Stubica za 2018.

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2018.

II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2018.

I. Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.

I. Izmjena Programa utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.

II. Izmjena Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica za razdoblje 2018.-2020.

II. Izmjena Programa gradnje komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.

II. Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.

Proračun za građane Grada Donja Stubica za 2019.godinu

Proračun Grada Donja Stubica za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021. godinu.

Pregled Proračuna po organizacijskoj klasifikaciji

Plan razvojnih programa 2019-2021.godina

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2019.godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2019.godinu.

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2019.godinu.

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2019.godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2019.godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2019.godini.

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2019.godinu

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica za 2019.-2021.godina

Program korištenja ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2019.godinu

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2019.godini.

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljištva u vlasništvu RH u 2019.godini. Program građenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019.godinu.Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2019.godinuProgram gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2019.godinuV. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Donja Stubica za 2018.godinu. Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.godinu i Projekcije za 2020. i 2021.godinu.Pregled Proračuna po organizacijskoj klasifikacijiPlan razvojnih Programa za 2019. god. i Projekcije za 2020.-2021.godinu.Obrazloženje uz Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.god. i Projekcije za 2020.-2021. godinu.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa 01.01.-30.06.2018.

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitka te rashoda i izdataka uz polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa korištenja spomeničke rente za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa mjera potpora u polj. i rur. razvoju na području Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljište u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.

Izvješće o izvršenju programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po Gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2018.

II. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.

IV. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Donja Stubica za 2018.

III. Izmjena i dopuna Plana nabave Grada Donja Stubica za 2018.

Grad Donja Stubica-financijski izvještaj 01.01.-30.06.2018.

Grad Donja Stubica-financijski izvještaj 01.01.-30.06.2018. konsolidirani

I. Izmjene i dopune Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.godinu, Projekcija Proračuna za 2019-2020.godinu.

Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2018.godinu te Projekcija za 2019.-2020.godinu

I. Izmjena Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada za razdoblje 2018-2020.god.

I. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.god.

I. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.god.

I. I zmjena i dopuna Plana nabave za 2018.godinu

II. Izmjena Plana nabave za 2018.godinu.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.god.

Izvještaj  o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitka te rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2017.god.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa mjera potpora u polj. i ruralnom razvoju na područ. Grada Donja Stubica 01.01.-31.12.2017.

Izvršenja Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nazakonito izgrađenih zgrada u prostoru 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH 01.01.-31.12.2017.

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvješće o izvršavanju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima 01.01.-31.12.2017.

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2017.god.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2017.

II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g. i Projekcije za 2018. i 2019.g.

II. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa za 2017.g.

Obrazloženje uz II. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g. i Projekcije za 2018-2019.g.

II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017.g.

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017.g.

III. Izmjena Programa gradnje objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

II. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

Proračun za građane Grada Donja Stubica za 2018.godinu.

Prijedlog Proračuna Grada Donja Stubica za 2018.g. i Projekcije Proračuna za 2019.g. i 2020.g.

Proračun Grada Donja Stubica za 2018.g., Projekcija Proračuna Grada Donja Stubica za 2019.-2020.g

Plan razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2018.g.

Obrazloženje uz Prijedlog Proračun Grada Donja Stubica za 2018.g. i Projekcije za 2019.-2020.g.

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2018.g.

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2018.g.

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2018.g.

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2018.g.

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2018.g.

Program korištenja sredstava od spomeničke rente u 2018.g.

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada za razdoblje 2018.-2020.g.

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2018.g.

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2018.g.

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa ribnjaka poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2018.g.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.g. i Projekcije za 2019-2020.g.Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2018.god.

I.Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g. i projekcije za 2018. i 2019.g.

Obrazloženje uz I.Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g i projekcije za 2018. i 2019.g.

I.Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017.g.

I.Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa korištenja sredstava od spomeničke rente u 2017.g.

I.Izmjena Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017.g.

II.Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

I.Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.g.

Odluka o pokriću planiranog manjka u I.Izmjeni i dopuni Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.g., te projekcijama za 2018. i 2019.g. sa obrazloženjem.I.Izmjena Plana nabave za 2017.god.Odluka o korištenju viška financijskih sredstava Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica, iz 2016.godine i ranijih godina

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2017.godinu.

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih Programa za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine.

Obrazloženje uz ostvarivanje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz polugodišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna Grad donja Stubica za 2017.godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunakne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

I.Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017.godinu.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunakne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa rasp.sredstava za potrebe socijalne skrbi osig.u Prorač. Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine.Izvršenje Programa mjera potpora u polj. i ruralnom razvoju na podr. Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godineIzvršenje rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake-poljop.zemljišta u vlas. RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2017.godine Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadrž.nezakonito izgr. zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvješće o izvršavanju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po Gradskom jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2017.godine.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2016. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2016.-31.12.2016.

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-31.12.2016

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-31.12.2016.

Odluka o raspodjeli rezultata Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Financijsko izviješće 01.01.-31.12.2016. konsolidirani

Proračun za 2017. godinu

Plan razvojnih programa za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2017. godini

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2017. godini

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2017. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2017. godinu

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2017. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2017. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2017. godini

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2017.-2019. godine

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2017. godinu

II izmjena Proračuna za 2016.

Plana razvojnih programa za 2016. godinu i projekcije za 2017.-2018. godinu – II. Izmjena

I. izmjena Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2016. godinu

II. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

II. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

III. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

III. Izmjena Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

II. Izmjena i dopuna Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

Polugodišnji izvještaj o Izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvještaj o izvršenju Plan razvojnih programa za razdoblje 01.01. – 30.06.2016. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka te rashoda i izdataka uz Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Plana Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu te rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvješće o izvršenju Programa utroška sredstava boravišne pristojbe za razdoblje 01.01.-30.06.2016. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2016. godine

I. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2016.godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

I. Izmjena i dopuna Plana razvojnih programa

Obrazloženje uz I. Izmjenu i dopunu Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017.-2018. godinu

I. Izmjenu i dopunu Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu i dopunu Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu i dopunu Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

I. Izmjenu Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. godine

Izmjenu Programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

Program utroška sredstava boravišne pristojbe za 2016. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015.

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2015. godinu

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za 2015. godinu

Izvršenje Plana rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za 2015. godinu

Izvršenje Plana rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2015. godini

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu

Izvještaj o provedbi plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica od 01.01.-31.12.2015.

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2015.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015.

Izvještaj proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Izvještaj o prihodima, rashodima, primicima i izdacima

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovina i obaveza

Bilanca

Izvještaj o obavezama

Bilješke uz financijske izvještaje

Proračun Grada Donja Stubica za 2015. godinu – I. rebalans

Obrazloženje uz Proračun Grada Donja Stubica za 2015. godine – I. izmjena

I. Izmjena Plan razvojnih Programa Grada Donja Stubica za 2015. godinu i projekcije plana za 2016. – 2017. godinu

I. Izmjena Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2015.-2017. godine

I. Izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015. godinu

I. Izmjena održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2015. godinu

Proračun Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Plan razvojnih Programa Grada Donja Stubica za 2016. godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Obrazloženje uz Proračun Grada Donja Stubica za 2016. godine i projekcije za 2017.-2018. godine

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2016. godini

Plan rasporeda sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH u 2016. godini

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

Program javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2016. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2016. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2016.godinu

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 2016.-2018. godine

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2016. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2016. godinu

Program utroška sredstava šumskog doprinosa u 2016. godini

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2015. godine

Obrazloženje uz Proračun

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-30.06.2015. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-30.06.2015. godine

Izvršenje programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje plana razvojnih programa Grada Donja Stubica od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godineIzvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-30.06.2015. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2015.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014. godine

Izvršenje plana razvojnih Programa GRADA DONJA STUBICA 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 1.1.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake – poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju godišnjeg konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Donja Stubica prema stanju na dan 31.12.2014. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Proračun Grada Donja Stubica za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu

II. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

II. Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Proračun Grada za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Konsolidirani proračun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

Tekuće donacije udrugama 30.06.2013.

Tekuće donacije udrugama 31.03.2013.

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Donja Stubica prema stanju na dan 31.12.2012. godine

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2012.

1. Izmjena i dopuna konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2013.

1. Izmjena i dopuna Proračuna Grada Donja Stubica za 2013.

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2012.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2012.

Proračun Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2011. godinu

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2012. godinu

Proračun Grada Donja Stubica za 2012. godinu i projekcije proračuna za 2013. i 2014. godinu

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2012. godinu

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2012. godinu

Program dotacija udrugama u 2012. godini

Program javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za 2012. godinu

Program javnih potreba u športu Grada Donja Stubica za 2012. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za 2012. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2012. godinu

Program utroška sredstava šumarskog doprinosa u 2012. godini

Izvršenj programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011.godine

Izvršenje programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

Izvršenje programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

Izvršenje programa javnih potreba u športu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-30.06.2011. godine

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređenja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-30.06.2011.

Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.08.2011.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2011. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2011. godinu

Izmjena i dopuna proračuna Grada za 2011.

Proračun Grada za 2011., te projekcije proračuna za 2012. i 2013.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada za 2010.

Godišnji izvještaj o konsolidiranom proračunu Grada za 2010.

Odluka o raspodjeli poslovanja Proračuna Grada prema stanju na dan 31.12.2010.

Izvješće o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2010.

Izvješće o izvršenju programa održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2010.

Više članaka …

Izvršenje programa javnih potreba u kulturi 01.01. – 31.12.2010.Izvršenje programa potreba u sportu 01.01. – 31.12.2010.Izvršenje programa dotacija udruga Grada 01.01. – 31.12.2010.Izvršenje programa korištenja sredstava od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo 01.01. – 31.12.2010.Izvršenje programa raspodjele sredstava za potrebe socijalne skrbi 01.01. – 31.12.2010.Izvršenje programa utroška sredstava šumarskog doprinosa 01.01. – 31.12.2010.

Stranica 1 od 2