Proračun i financije

ZAKONSKI OKVIR

Zakon o proračunu – jednakomjerno se odnosi na državni proračun i proračune JLPRS

 • Zakon o proračunu (NN, broj 144/21)
 • Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o proračunu (NN, broj 136/2012, 15/2015)

PODZAKONSKI AKTI – PRAVILNICI

 • Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, broj 83/21)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN, broj 142/2014, 23/2019)
 • Pravilnik o proračunskom nadzoru (NN, broj 71/2013)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom nadzoru (NN, broj 57/2015)
 • Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN, broj 26/2010)
 • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN, broj 120/2013, 1/2020)
 • Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, broj 24/2013)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN, broj 102/2017, 1/2020)
 • Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, broj 37/22)
 • Pravilnik o izmjenama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN, broj 93/2015, 135/2015, 2/2017, 28/2017, 112/2018,126/2019,145/2020 i 32/2021)
 • Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna (NN, broj 124/2014)
  • Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu proračuna (NN, broj 115/2015, 87/2016, 3/2018, 126/2019 i 108/2020)
 • Zakon o izvršavanju državnog proračuna (NN 62/22)– donosi se za svaku godinu
 • Odluka o izvršavanju proračuna – donosi se svake godine i odnosi se na izvršavanje proračuna JLPRS

PRORAČUN

 • je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci
 • donosi ga predstavničko tijelo (Gradsko vijeće)
 • donosi se za proračunsku godinu (i vrijedi samo za tu godinu)
 • uz proračun se donosi projekcija proračunske potrošnje za dvogodišnje razdoblje
 • mora biti uravnotežen
 • utječe na socijalnu stabilnost i gospodarski razvitak
 • sredstva se koriste za financiranje zadaća i programa lokalnih jedinica
 • svi prihodi i primici i rashodi i izdaci iskazuju se na bruto načelu
 • proračunski korisnici preuzimaju obveze do visine i samo za one namjene koje su planirane proračunom (u skladu sa Ustavom, Zakonom i dr. propisima)

Proračunska načela

 • jedinstva i točnosti – svi prihodi i primici, rashodi i izdaci iskazuju se po bruto načelu
 • jedne godine
 • uravnoteženosti
 • obračunske jedinice
 • univerzalnosti – prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, a namjenski prihodi i primci za financiranje određenih rashoda i izdataka
 • specifikacije – proračunske klasifikacije
 • dobrog financijskog upravljanja (ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti) i
 • transparentnosti – obvezne javne objave proračuna i polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i obvezne objave financijskih izvještaja proračunskih i izvanproračunskih korisnika

Proračunski korisnik

 • Registar proračunskih (i izvanproračunskih) korisnika (državnog i lokalnih proračuna)
 • Definicija proračunskog korisnika – su državna tijela, ustanove, vijeća manjinske samouprave, proračunski fondovi, mjesna samouprava čiji se rashodi za zaposlene i/ili materijalni rashodi osiguravaju u proračunu
 • Uvjeti: Osnivačko pravo, vlasništvo ili pravo upravljanja i/ili postotak prihoda iz proračuna (preko 50 % kroz tri godine)

 STRUKTURA PRORAČUNA

PRIHODI I RASHODI

 • PRIHODI POSLOVANJA
 • PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
 • RASHODI POSLOVANJA
 • RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

 • PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA
 • IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

NETO FINANCIRANJE

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE


SADRŽAJ PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA

PRORAČUN SE SASTOJI OD:

 • OPĆEG DIJELA (račun prihoda i rashoda, račun financiranja)
 • POSEBNOG DIJELA – sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih na proračunske korisnike (organizacijska klasifikacija) i iskazanih po vrstama (ekonomska klasifikacija) te raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata (programska klasifikacija) uz koje su vezani izvori financiranja
 • PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA (čine ga strateški i razvojni planovi za trogodišnje razdoblje u skladu sa organizacijskom i programskom klasifikacijom)

Proračunski procesi

 • Priprema/planiranje proračuna
 • Donošenje/usvajanje proračuna
 • Izvršavanje proračuna
 • Računovodstvo proračuna
 • Financijsko izvještavanje
 • Nadzor u proračunu