Na temelju članka 33. Statuta Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije”, br. 8/21) i članka 9. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije” br. 27/14), Gradsko vijeće Grada Donja Stubica na 5. sjednici od 11.11.2021. godine, nakon provedenih izbora za članove Savjeta mladih, donijelo je  O D L U K U o izboru članova Savjeta mladih Grada Donja Stubica:

Odluka Gradskog vijeća o izboru članova Savjeta 2021.