21.2.2024. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2024. godinu

6.2.2024. Odluka o dodjeli izravnih financijskih sredstava Družbi vitezova zlatnog kaleža iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2024. godinu

21.12.2023. Plan raspisivanja javnog poziva za programe i projekte udruga od općeg dobra za Grad Donju Stubicu u 2024.godini

4.1.2024. Javni Poziv za prijavu Programa projekta udruga za 2024. godinu

4.1.2024. Upute za prijavitelje programa Udruga za 2024

4.1.2024. Prijavnica OBRAZAC I i II za 2024. godinu

Pažnja: obratit pozornost na točku V., i VI., Uputa za prijavitelje:

V. Formalni uvjeti Javnog poziva

 •     Prijavitelji – udruge moraju biti upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija (Ministarstvo financija).
 •    Programi/projekti prijavljuju se na obrascima koji su sastavni dio ovih uputa i to:
 • Obrazac Prijavnice s opisom programa/projekta (OBRAZAC I.)
 • Obrazac Podaci o prihodima i rashodima programa/projekta (OBRAZAC II.)
 •  Obrasce potpisuje odgovorna osoba i ovjeravaju se pečatom.

VI. Ostali uvjeti za financiranje 

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, uz uvjet da:

 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja; (preslik Statuta ili članka gdje se opisuje djelatnost udruge)
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada i drugih javnih izvora;
 • uredno plaćaju doprinose i poreze i druga javna davanja prema državnom proračunu i Gradu, (Potvrda Porezne uprave da Udruga nema duga)
 • uvjerenje nadležnog suda, ne starije od šest mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osobe ovlaštene za zastupanje udruge (koja je potpisala obrasce za prijavu programa ili projekta i koja je ovlaštena potpisati ugovor o financiranju) i voditelja programa ili projekta, a koje se dostavlja najkasnije prije potpisivanja ugovora o financiranju programa ili projekta
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta
 • uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.

Javni Poziv za IZRAVNU prijavu programa projekta udruga za 2024. godinu

Prijavnica OBRAZAC I i II za 2024. godinu – IZRAVNA DODJELA

Upute za prijavitelje programa Udruga za 2024. godinu – IZRAVNA DODJELA

Odluka o imenovanju Povjerenstva za postupak financiranja udruga u 2024. godini