14.2.2023. Odluka o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2023. godinu

7.2.2023. Odluka o dodjeli izravnih financijskih sredstava Družbi vitezova zlatnog kaleža iz Proračuna Grada Donja Stubica za 2023. godinu

4.1.2023.Javni Poziv za prijavu programa projekta udruga za 2023

21.12.2022.Plan raspisivanja javnog poziva za programe udruga u 2023.godini

Upute za prijavitelje programa Udruga za 2023

Prijavnica OBRAZAC I i II za 2023 godinu

Pažnja: obratit pozornost na točku V., i VI., Uputa za prijavitelje:

V. Formalni uvjeti Javnog poziva

 •     Prijavitelji – udruge moraju biti upisane u Registar udruga i Registar neprofitnih organizacija (Ministarstvo financija).
 •    Programi/projekti prijavljuju se na obrascima koji su sastavni dio ovih uputa i to:
 • Obrazac Prijavnice s opisom programa/projekta (OBRAZAC I.)
 • Obrazac Podaci o prihodima i rashodima programa/projekta (OBRAZAC II.)
 •  Obrasce potpisuje odgovorna osoba i ovjeravaju se pečatom.

VI. Ostali uvjeti za financiranje 

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, uz uvjet da:

 • su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja; (preslik Statuta ili članka gdje se opisuje djelatnost udruge)
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Grada i drugih javnih izvora;
 • uredno plaćaju doprinose i poreze i druga javna davanja prema državnom proračunu i Gradu, (Potvrda Porezne uprave da Udruga nema duga)
 • se protiv korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti  (Uvjerenje da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje Udugue ne vodi kazneni postupak za kaznena djela koja se progone po službenoj dužnosti)
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta
 • uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.

 

Odluka o imenovanju Povjerenstva za postupak financiranja udruga u 2023