Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Donja Stubica

Naziv projekta: Izgradnja reciklažnog dvorišta – Grad Donja Stubica

Uloga Grada Donja Stubica u projektu: Nositelj projekta

 

               

Kratki opis projekta:

Grad Donja Stubica planira izgraditi reciklažno dvorište u svrhu sustavnog gospodarenja otpadom i zaštite okoliša. Provedba projekta doprinijet će smanjenju papirnatog, staklenog, metalnog te biorazgradivog otpada. Na taj će se način doprinijeti sustavnom gospodarenju otpadom te ispuniti uvjeti usklađivanja s europskim direktivama o otpadu. Grad Donja Stubica će, izgradnjom reciklažnog dvorišta, osigurati zasebno prikupljanje korisnih sirovina, obradu, ponovno korištenje otpada te smanjenje količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Upravo će se time omogućiti učinkovitije upravljanje resursima i smanjiti šteta za okoliš. Stoga projekt izgradnje reciklažnog dvorišta doprinosi održivom gospodarenju otpadom i unapređenju sustava gospodarenja otpadom.

Reciklažno dvorište bit će na raspolaganju svim stanovnicima Donje Stubice. U sklopu projekta planirano je postavljanje 8 kontejnera otvorenog tipa volumena 7 m3, 2 zatvorena kontejnera za odlaganje odjeće i tekstila, 8 eko kontejnera volumena 640 l, 2 eko kontejnera volumena 1100 l, 2 eko kontejnera za otpadna ulja, 2 kontejnera za stare baterije, 4 mobilna ekološka spremišta volumena 1200 l te mobilno reciklažno dvorište koje obuhvaća 3 prihvatna spremnika, 11 spremnika volumena 120 l te 1 kontejner za stare lijekove. Površina reciklažnog dvorišta iznosi 1.560 m2.

Ciljevi projekta:           

  • Unaprijediti sustav gospodarenja komunalnim otpadom
  • Unaprijediti sustav gospodarenja posebnim kategorijama otpada,
  • Unaprijediti sustav gospodarenja opasnim otpadom,
  • Unaprijediti nadzor nad gospodarenjem otpadom,
  • Unaprijediti upravne postupke u gospodarenju otpadom.
  • Kontinuirano provoditi izobrazno-informativne aktivnosti.

Rezultati projekta: 1 izgrađeno reciklažno dvorište, 80 tona ukupno odvojenog i prikupljenog smeća u punoj kalendarskoj godini te educirano i informirano 5680 stanovnika.

Ukupna vrijednost projekta: maksimalno 3.484.351,16 kuna

Ukupni prihvatljivi troškovi: maksimalno 3.258.644,91 kuna

Iznos koji sufinancira EU: 2.769.848,17 (84,99% ukupno prihvatljivih troškova projekta)

Razdoblje provedbe projekta: 12. travnja 2019. godine  do 16.12.2020. godine

Kontakt osoba za više informacija:

Silvija Knezić Vrhovec, dipl. pravnik, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Donja Stubica, e-mail: silvija.knezicvrhovec@donjastubica.hr , telefon: 049/ 502 213.

www.strukturnifondovi.hr

http://www.europski-fondovi.eu/tags/operativni-program-konkurentnost-i-kohezija