Gospodarenje otpadom

RECIKLAŽNO DVORIŠTE DONJA STUBICA :

Dana 14.12.2020. u Donjoj Stubici na adresi Matenačka cesta 36 otvoreno je  reciklažno dvorište.

Zaprimanje otpada u reciklažnom dvorištu obavljat će se u radnom vremenu:

  • ponedjeljak/utorak/srijeda/petak 08:00 – 15:00
  •  četvrtak 11:00 -18:00
  •  subota 08:00 – 13:00.

Otpad od korisnika javne usluge (fizičkih osoba) na području Grada Donja Stubica preuzimat će se bez naknade, uz obavezno predočenje osobne iskaznice.

Reciklažno dvorište izgrađeno je u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta – Donja Stubica“, sufinanciranog od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Grada Donja Stubica

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada

SUGLASNOST na primjenu cjenika(1)

Popis lokacija „Zelenih otoka“ na području Grada Donja Stubica

Zakon o održivom gospodarenju otpadom:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_07_94_2123.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1767.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_02_14_277.html

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom: 

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_84_1721.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_50_1138.html

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu.