Gospodarenje otpadom

 

Odluka o II. izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

Prilog-1. Izmjena Općih uvjeta ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

Obavijest o primjeni cijena na području Grada Donja Stubica:

Grad Donja Stubica – obavijest o primjeni cijena od 01.01.2023.

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

Prilog. 1 Odluke – opći uvjeti ugovora o korištenju javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA

Manje količine otpada prikupljati će se putem MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA prema sljedećem rasporedu Putem mobilnog reciklažnog dvorišta otpad će se prema naprijed navedenim datumima (15.06.2022., i 30.10.2022.) prikupljati na sljedećim lokacijama:

▪ Donja Podgora, na javnoj površini na adresi: Donja Podgora 8, kod Društvenog doma     Podgora – u vremenu od 08:00 do 09:00 sati

▪ Gornji Hruševec, na javnoj površini na adresi: Hruševec 199a, kod Društvenog doma Gornji Hruševec – u vremenu od 09:15  do 10:15 sati

▪ Lepa Ves, na javnoj površini na adresi: Lepa Ves 17c, kod Društvenog doma Lepa Ves – u vremenu od 10:30 do 11:30 sati

Grad Donja Stubica-prikupljanje komunalnog otpada

 

RECIKLAŽNO DVORIŠTE DONJA STUBICA :

Dana 14.12.2020. u Donjoj Stubici na adresi Matenačka cesta 36 otvoreno je  reciklažno dvorište.

Zaprimanje otpada u reciklažnom dvorištu obavljat će se u radnom vremenu:

  • ponedjeljak/utorak/srijeda/petak 08:00 – 15:00
  •  četvrtak 11:00 -18:00
  •  subota 08:00 – 13:00.

Otpad od korisnika javne usluge (fizičkih osoba) na području Grada Donja Stubica preuzimat će se bez naknade, uz obavezno predočenje osobne iskaznice.

Reciklažno dvorište izgrađeno je u sklopu projekta „Izgradnja reciklažnog dvorišta – Donja Stubica“, sufinanciranog od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda, kroz Operativni program „Konkurentnost i kohezija“ 2014. – 2020.

30.3.2023. Izvješće o radu davatelja javne usluge Eko-flor plus d.o.o. za 2022. godinu

 

4. 4.2022. Izvještaj o radu davatelja javne usluge za 2021. godinu. 

 

Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta na području Grada Donja Stubica

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mješovitog i biorazgradivog komunalnog otpada

SUGLASNOST na primjenu cjenika(1)

Popis lokacija „Zelenih otoka“ na području Grada Donja Stubica

Zakon o održivom gospodarenju otpadom:

https://www.zakon.hr/z/2848/Zakon-o-gospodarenju-otpadom

Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom: 

 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_09_84_1721.html

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_05_50_1138.html

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Odluka o uspostavi sustava za zaprimanje obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2018. godinu.