GDPR

IZJAVA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka za Grad Donja Stubica primjenjuje se od 25. svibnja 2018.

Grad Donja Stubica s Vašim će osobnim podacima postupati sukladno Općoj uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podatka i slobodnom kretanju takvih podatka, nacionalnim propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka  uz primjenu odgovarajućih tehničkih i sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili uništenja.

 1. Osnovni podaci

Ova Izjava opisuje koje podatke prikupljamo, na koji ih način obrađujemo te u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i Vaša prava povezana s Vašim podacima.

Za obradu podataka odgovoran je: Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, 49 240 Donja Stubica.

Službenik za zaštitu osobnih podataka dostupan je putem:

Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, 49 240 Donja Stubica

tel. 049/286-141.

e-mail: GDPR@donjastubica.hr

Ako se koristimo uslugama vanjskih pružatelja za obradu vaših osobnih podataka, radi se  o obradi osobnih podataka po nalogu, te smo također i u tom smo slučaju odgovorni za zaštitu vaših osobnih podataka.

 1. Obrada 

Grad Donja Stubica osobne podatke obrađuje samo i u onoj mjeri u kojoj je ispunjen najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

– ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha,

– obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik jedna od strana,

– obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza Grada Donja Stubica,

– obrada je nužna kako bi se zaštitili ključni interesi ispitanika ili druge fizičke osobe,

– obrada je nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti Grada Donja Stubica .

Privola za obradu osobnih podataka je dobrovoljna, u pravilu u pisanom obliku.

Od vas nismo dužni tražiti privolu za prikupljanje osobnih podataka ako je zakonom propisana svrha u koju se prikupljaju osobni podaci ili ako se radi o izvršavanju zakonskog ovlaštenja u javnom interesu.

U sklopu provedbe postupka dužni ste na raspolaganje staviti osobne podatke koji su nužni za provedbu postupka, te ispunjavanje propisanih obveza ili za čije prikupljanje postoji zakonska obveza. Bez tih podataka smo u pravilu prisiljeni odbiti ili odbaciti zahtjev, prijedlog ili molbu, odnosno odbiti zaključivanje ugovora ili provedbu naloga ili obustaviti provedbu te raskinuti postojeći ugovor. Niste dužni dati svoju privolu na obradu podataka koji nisu relevantni ili zakonom propisani za izvršavanje ugovora.

 1. Osobni podaci koje obrađujemo

Upotrebljavamo slijedeće osobne podatke, a koje ste nam Vi dostavili ili smo do istih došli iz javno dostupnih izvora ili su nam iste dostavila druga tijela javne vlasti u obavljanju svojih zadaća:

 1. a) Matične podatke: ime i prezime, adresa, osobni identifikacijski broj, broj osobne iskaznice, datum rođenja, mjesto rođenja, spol, državljanstvo
 2. b) dodatne matične podatke: bračno stanje, preminuo, broj uzdržavanih članova obitelji
 3. c) raniji matični podaci: ranije ime i prezime
 4. d) podaci o adresi: adresa prebivališta ili boravišta, kontakt adresa,
 5. e) podaci o prihodima podaci o prihodima radi ostvarivanja socijalnih prava, izvor prihoda
 6. f) kontakt podaci: npr. broj telefona ili mobitela, e-mail adresa,
 7. g) podaci o novčanim obvezama (potraživanjima): iznos zaduženja za poreze
 8. h) podaci o imovini: podaci o površni nekretnina,
 9. i) ostali podaci: npr. video snimke javnih površina, ukupna prosječna ocjena ostvarena u akademskoj godini, naziv upisanog fakulteta, naziv oblika skrbi itd.

 

 1. Načini i svrhe obrade osobnih podataka

Kod obrade vaših osobnih podataka dijelom primjenjujemo i automatizirane procese za obradu, npr. kako bismo izvršili procjenu osnovanosti Vaših zahtjeva.

Sve vrste vaših osobnih podataka obrađujemo u sljedeće svrhe:

Razrez i naplata poreza na potrošnju, poreza na javne površine, porez na kuće za odmor, razrez i naplata komunalne naknade, razrez i naplata komunalnog doprinosa, razrez i naplata grobne naknade, provedbe postupaka prema Zakonu o javnoj nabavi i postupaka prema Zakonu o komunalnom gospodarstvu, kadrovska evidencija i postupci iz radnog prava, za potrebe vođenja službenih evidencija redovitih studenata koji obavljaju poslove u upravnim tijelima propisanih zakonskim i podzakonskim propisima, za potrebe vođenja službenih evidencija redovitih učenika koji obavljaju poslove u upravnim tijelima propisanih zakonskim i podzakonskim propisima, za potrebe vođenja službenih evidencija polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa propisanih zakonskim i podzakonskim propisima, sklapanje i izvršenje ugovora o djelu sa vanjskim suradnicima, ugovora o zakupu, angažman za obavljanje poslova, ostvarivanje prava iz socijalne skrbi, predškolskog i školskog odgoja i obrazovanja, kulture, obračun i isplate naknada i materijalnih prava, obrada radi zaštite osoba i imovine, imenovanje, izrade statistika, izvještavanje državnih tijela o načinu obavljanja dužnosti i ostala zakonska izvješća, objave fotografija i kontakt podataka na web stranicama grada u svezi s obavljanjem dužnosti, provođenja izbora, obavljanja dužnosti, sudjelovanje u izbornom postupku, izvršavanja osnivačkih prava, bodovanje kandidata na natječajima, sklapanje ugovora sa stipendistima, vođenje interne evidencije o stipendistima, isplata stipendije, praćenja prava na nastavak stipendije u skladu s ugovorom, isplata novčanih naknada temeljem sklopljenih ugovora, dodjela financijskih i ostalih potpora, zadovoljenja uvjeta propisanih zakonom i pravilnicima, radi provjere zadovoljavanja uvjeta javnog poziva, plaćanja računa i drugo.

 

 1. Razdoblje čuvanja

Osobni podaci se čuvaju, arhiviraju i izlučuju sukladno Pravilniku o zaštiti arhivskog i registraturnog gradiva KLASA: 036-01/08-01/1, URBROJ: 2113/01-04/1-09-5.

 1. Upravljanje Privolama

Privolu za kontaktiranje možete opozvati u bilo kojem trenutku.

Promjenu privole možete izvršiti, putem pisanog zahtjeva na adresu: Grad Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20/II, 49 240 Donja Stubica.

Ako opozovete dane privole vaše podatke više nećemo upotrebljavati u navedene svrhe.

Ako ponovno želite dati svoju privolu, to možete učiniti u bilo kojem trenutku.

U slučaju obrade vaših osobnih podataka za koje nije potrebna privola, a koja je nužna za zaključenje ugovora s nama ili ispunjenje zaključenog ugovora ili zbog obveza koje imamo prema zakonu, ako nam ne dostavite te podatke nećemo biti u stanju ispuniti svoje ugovorne obveze prema vama niti ćemo moći s vama zaključiti ugovor.

Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade koja se temeljila na privoli prije nego što je ona povučena.

 

 1. Prava korisnika
 2. a) pravo na pristup informacijama i informaciju o obradi osobnih podataka odnosno da li voditelj obrade obrađuje osobne podatke ispitanika ili ne
 3. b) Pravo na ispravak: Ako obrađujemo vaše osobne podatke koji su nepotpuni ili netočni, u bilo kojem trenutku od nas možete zatražiti da ih ispravimo ili dopunimo.
 4. c) Pravo na brisanje: Od nas možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako smo ih obrađivali protupravno ili ta obrada predstavlja nerazmjerno zadiranje u vaše zaštićene interese. Molimo da uzmete u obzir da postoje razlozi koji onemogućuju trenutačno brisanje, primjerice kod zakonski propisanih obveza arhiviranja.
 5. d) Pravo na ograničenje obrade: Od nas možete zatražiti ograničenje obrade svojih podataka: • ako osporite točnost podataka tijekom perioda koji nam omogućava provjeru točnosti tih podataka • ako je obrada podataka bila protupravna, ali odbijate brisanje i umjesto toga tražite ograničenje korištenja podacima • ako nam podaci više nisu potrebni za predviđene svrhe, ali su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva ili • ako ste podnijeli prigovor zbog obrade tih podataka
 6. e) Pravo na mogućnost prijenosa podataka: Od nas možete zatražiti da vam podatke koje ste nam povjerili radi arhiviranja dostavimo u strukturiranom obliku, u uobičajenom strojno čitljivom formatu: • ako te podatke obrađujemo na temelju suglasnosti koju ste nam dali i koju možete opozvati ili radi ispunjenja našeg ugovora i • ako se obrada vrši s pomoću automatiziranih procesa.
 7. f) Pravo na prigovor: Ako vaše podatke distribuiramo radi izvršenja zadaća od javnog interesa ili zadaća javnih tijela ili se prilikom njihove obrade pozivamo na legitimne interese, možete podnijeti prigovor protiv takve obrade podataka ako postoji interes zaštite vaših podataka.
 8. g) Pravo na žalbu: Ako ste mišljenja da smo prilikom obrade vaših podataka prekršili hrvatske ili europske propise o zaštiti podataka, molimo da nam se obratite kako bismo razjasnili eventualna pitanja. Imate pravo uložiti pritužbu hrvatskoj Agenciji za zaštitu podataka, odnosno u slučaju promjene važećih propisa drugom tijelu koje će preuzeti njenu nadležnost, a od 25. svibnja 2018. godine i nadzornom tijelu unutar EU-a.
 9. h) Ostvarivanje prava: Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 1. ove Izjave.
 10. i) Potvrda identiteta: U slučaju dvojbe možemo zatražiti dodatne informacije radi provjere vašeg identiteta. To služi zaštiti vaših prava i privatnosti.
 11. j) Zlouporaba prava: Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

 

 1. Automatska obrada podataka

Neke Vaše osobne podatke obrađujemo automatski (npr. radi ostvarenja vaših prava iz socijalne skrbi ili s osnove prava na ostvarivanje olakšice).

 1. Prijenos podataka u treće zemlje

Prijenos podataka u treće zemlje (zemlje izvan EU) se obavlja samo:

– ako postoji zakonska obveza,

– ako ste dali izričit pristanak.

 

 1. Prijenos podataka trećim osobama

Obvezujemo se čuvati Vaše osobne podatke i nećemo ih priopćavati, odnosno učiniti dostupnim trećim osobama osim u sljedećim slučajevima:

 • ako izričito pisanim putem pristanete da se priopće pojedini povjerljivi podaci za određenu namjenu ili određenoj osobi
 • na pisani zahtjev suda ili javnog bilježnika ako su podaci potrebni u obavljanju poslova koji su im povjereni temeljem zakona (npr. provedba ovrhe, stečaja, ostavinskog ili drugog imovinskopravnog postupka)
 • ako pisanim putem zatraži državno odvjetništvo ili ono pisanim putem naloži Ministarstvu unutarnjih poslova prikupljanje podataka u predistražnom postupku, ili podatke zatraži sud radi utvrđivanja činjenica u kaznenom postupku ili postupku koji mu prethodi
 • ako su podaci potrebni Centru za socijalnu skrb u okviru njihovih zakonskih ovlasti
 • ako su ti podaci potrebni Ministarstvu financija odnosno poreznim tijelima (Poreznoj i Carinskoj upravi) u postupku koji ona provode u okviru svojih nadležnosti
 • ako su podaci potrebni radi izvršenja ugovornih obaveza prema vama kao i izvršenja naših zakonskih obveza,
 • u drugim slučajevima propisanim zakonom.

Poduzeli smo sve tehničke i organizacijske mjere kako bismo vaše podatke zaštitili od gubitka, izmjena ili pristupa treće strane.

Bilo kakve promjene u vezi naše politike zaštite osobnih podataka bit će objavljene u Izjavi o zaštiti osobnih podataka, na našim mrežnim stranicama, te ćete o istima biti na adekvatan način obaviješteni.

 

 1. Podaci pribavljeni putem mrežne stranice

Prikupljamo samo one osobne podatke koje nam posjetitelji naše službene mrežne stranice dobrovoljno stavljaju na raspolaganje prilikom podnošenja zahtjeva za kontaktom, natjecanja za posao, usluga povratnog poziva, i ispunjavanja obrasca za pritužbe. Ovi osobni podatci koriste se povjerljivo i samo u određenu svrhu. Prijenos ovih osobnih podataka trećim stranama se ne provodi, izuzev ako postoji zakonska obveza ili nalog službenog tijela, kada se ti osobni podaci mogu proslijediti nadležnom tijelu. Pristup mrežnoj stranici se protokolira te se tom prilikom bilježe tehnički podatci kao što su posjećenost stranice, operacijski sustav koji se pritom koristi, razlučivost zaslona, vrijeme posjeta i veličina prenesenih podataka.

Radi unaprjeđenja pružanja javnih usluga, internetske stranice sadrže „kolačiće“ koji se pohranjuju na računalu posjetitelja stranice. Pohranu „kolačića“ moguće je i spriječiti, no s tim u vezi moguća je i ograničena ponuda internetske stranice. „Kolačići“ daju mogućnost pohranjivanja karakterističnih preferencija posjetitelja internetskih stranica, optimiziranja tehničkih procesa i kontinuiranog poboljšavanja ponude.