Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014. godine

Izvršenje plana razvojnih Programa GRADA DONJA STUBICA 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 1.1.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju godišnjeg konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Donja Stubica prema stanju na dan 31.12.2014. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

 

Ažurirano Srijeda, 24 Lipanj 2015 10:55

Hitovi: 138

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 1153

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 1554

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 1649

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 215

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 565

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 443

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 491

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 583

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 523

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 262

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 613

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 235

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 384

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 241

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 233

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 331

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 237

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 240

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 241

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 244

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 248

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 490

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 504

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 499

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 557

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 250

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 271

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 551

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 251

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 551

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 508

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 246

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 490

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 574

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 550

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 586

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 536

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 552

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 617

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 707