Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

RasvjetaZVratislava

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.2014.-31.12.2014. godine

Izvršenje plana razvojnih Programa GRADA DONJA STUBICA 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje od 1.1.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa korištenja sredstava spomeničke rente za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada Donja Stubica iz Proračuna Grada Donja Stubica za razdoblje 01.01.-31.12.2014. godine

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Izvršenje Programa sredstava ostvarenih od zakupa i zakupa za ribnjake - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. godine

Obrazloženje uz ostvarenje prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka uz godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju godišnjeg konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godine

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Proračuna Grada Donja Stubica prema stanju na dan 31.12.2014. godine

Godišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 2014. godinu

 

Ažurirano Srijeda, 24 Lipanj 2015 10:55

Hitovi: 53

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:43

Hitovi: 1090

Izvještaj o zaduživanju Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.2013.

Izvještaj o korištenju proračunske zalihe za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po gradskim jamstvima za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa javnih potreba u sportu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa dotacija udrugama Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi osiguranih u Proračunu Grada Donja Stubica za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Izvršenje Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za razdoblje 1.1.-30.6.13.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Obrazloženje uz izvještaj o izvršenju polugodišnjeg konsolidiranog proračuna Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Plana razvojnih programa Grada Donja Stubica za 2013. godinu

Izvješće o izvršenju Programa održavanja objekata komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica za 1.1.-30.6.2013.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Donja Stubica 1.1.-30.6.2013.

 

 

Ažurirano Ponedjeljak, 30 Rujan 2013 13:12

Hitovi: 1464

Ažurirano Četvrtak, 11 Srpanj 2013 13:44

Hitovi: 1569

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 195

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 539

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 408

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 458

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 541

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 487

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 241

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 575

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 219

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 365

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 227

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 212

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 313

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 220

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 218

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 223

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 225

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 226

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 465

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 464

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 466

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 525

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 219

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 246

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 512

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 229

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 519

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 468

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 226

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 451

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 548

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 514

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 553

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 509

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 519

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 586

Ažurirano Četvrtak, 27 Lipanj 2013 07:27

Hitovi: 680