Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Ažurirano Utorak, 16 Prosinac 2014 19:32

Hitovi: 0

6. sjednica Gradskog vijeća

Zapisnik sa 6. sjednice Gradskog vijeća

Proračun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Konsolidirani proračun za 2014. i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Odluka o izvršavanju proračuna GDS za 2014. godinu

Plan nabave za 2014. godinu

Plan prijema službenika i namještenika u JUO i KP GDS za 2014. godinu

Plan rasporeda sredstava od naknade za prenamjenu poljoprivrednog zemljišta u 2014. godini

Plan rasporeda sredstava od zakupa i zakupa za ribnjaka - poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH za 2014. godinu

Plan razvojnih programa 2014. - 2016. godine

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu

Program korištenja sredstava ostvarenih od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo za 2014. godinu

Program korištenja sredstava spomeničke rente za 2014. godinu

Program mjera potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2014. - 2016. godinu

Program održavanja objekata komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Program rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2014. godinu

Program utroška sredstava šumarskog doprinosa u 2014. godini

Rješenje o imenovanju ravnateljice PUO DS

3. izmjena programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Zaključak o donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2014. godinu

Odluka o dodjeli financijskih sredstva potpore - EVOLVE

 

Ažurirano Srijeda, 15 Siječanj 2014 20:40

Hitovi: 769