Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Ažurirano Ponedjeljak, 20 Ožujak 2017 21:22

Hitovi: 48

Ažurirano Srijeda, 15 Veljača 2017 21:49

Hitovi: 369

Ažurirano Srijeda, 15 Veljača 2017 21:50

Hitovi: 537

Ažurirano Srijeda, 15 Veljača 2017 21:51

Hitovi: 529

Ažurirano Četvrtak, 21 Srpanj 2016 09:57

Hitovi: 660

Ažurirano Četvrtak, 21 Srpanj 2016 09:56

Hitovi: 857

Ažurirano Četvrtak, 21 Srpanj 2016 09:55

Hitovi: 717

Ažurirano Četvrtak, 21 Srpanj 2016 09:54

Hitovi: 617

Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća, 7. ožujka 2016.

Zapisnik s 26. Sjednice Gradskog vijeća od 7. ožujka 2016.

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – iskop cestovnih jaraka i usluga rada stroja na području Grada Donja Stubica u 2016. godini

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na području Grada Donja Stubica u 2016. godini (dobava materijala i usluga održavanja)

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – popravak asfalta na području Grada Donja Stubica u 2016. godini

Odluka o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja nerazvrstanih cesta – dobava, prijevoz i razgrtanje kamenog materijala na području Grada Donja Stubica u 2016. godini

Odluka o donošenju Plana civilne zaštite Grada Donja Stubica

Odluka o donošenju Plana zaštite i spašavanja Grada Donja Stubica

Odluka o odobravanju financijskih sredstva Osnovnoj školi Donja Stubica za nabavku dva računala

Suglasnost Upravnom vijeću Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica za izdavanje narudžbenice za izradu projektne dokumentacije rekonstrukcije Dječjeg vrtića

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu davatelja javne usluge EKO-FLORA PLUS d.o.o

Zaključak o usvajanju Izvješća o radu gradonačelnika Grada Donja Stubica za razdoblje srpanj - prosinac 2015. godine

Suglasnost na Odluku o cijeni vodnih usluga Zagorskog vodovoda

Zaključak Gradskog vijeća o imenovanju članova Komasacijskog povjerenstvo Krapinsko – zagorske županije

Ažurirano Petak, 11 Ožujak 2016 13:26

Hitovi: 1029