Grad Donja Stubica

Prebacite se na desktop verziju

Prostorni plan 2010. - 2025.

PROSTORNI PLAN UREĐENJA GRADA DONJA STUBICA 2010. - 2025.

PPUG DS pisani dio plana

1.0.3. KATASTARSKA KARTA

1.A. POVRŠINE ZA RAZVOJ I UREĐENJE

2.1. KONCEPT

2.2.TURISTIČKI I REKREACIJSKI PUTOVI - VINSKE CESTE

2.A. PROMET

3.B. PODRUČJA POSEBNIH MJERA UREĐENJA I ZAŠTITE

4.B.1.1. Andraševac

4.B.1.2. Andraševac

4.B.2. Donja Stubica

4.B.3. Dubovec

4.B.4.1. Gornja Stubica

4.B.4.2. Gornja Stubica

4.B.5.1. Lepa Ves

4.B.5.2. Lepa Ves

4.B.6. Modrovec

4.B.7. Pustodol

4.B.8.1. Stubičko Podgorje

4.B.8.2. Stubičko Podgorje