Sjednice Gradskog vijeća 2020

NAPOMENA: Akti Gradskog vijeća Grada Donja Stubica koji se odnose na Proračun objavljeni su pod izbornikom: PRORAČUN

 

29.06.2020. Poziv na 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

13.07.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica za 2019.god.

13.07.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Turističke zajednice područja Donja Stubica i Gornja Stubica za 2019.god.

13.07.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Dobrovoljnog vatrogasnog društva Donja Stubica za 2019.god.

13.07.2020. Odluka o I. Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Donja Stubica za 2020. godinu

13.07.2020. Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i načinu provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Donja Stubica

13.07.2020. Odluka o oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade kao mjere ublažavanja negativnih posljedica uzrokovanih virusom covid-19

13.07.2020. Odluka o uključivanju Grada Donja Stubica u provedbu Programa "HABOR-subvencija kredita"

13.07.2020. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića "Bubamara" Donja Stubica

13.07.2020.Odluka o izradi IV. Izmjena i dopuna urbanističkog Plana uređenja Jezerčica-Zaluka

13.07.2020. Zapisnik sa 29. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

27.05.2020. Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

12.06.2020. I. I zmjene i dopune ProračunaGrada Donja Stubica za 2020.god., Projekcija Proračuna za 2021. i 2022 sa Planom razvojnih Programa.

12.06.2020. I zmjena i dopuna Programa javnih potreba u sportu za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa rasporeda sredstava za potrebe socijalne skrbi za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa utroška sredstva turističke pristojbe za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa građenja za 2020.g.

12.06.2020. I. Izmjena i dopuna Programa održavanja za 2020.g.

12.06.2020. Odluka o osnivanju Vlastitog pogona za obavljanje komunalne djelatnosti u Gradu Donja Stubica

12.06.2020. Pravilnik o poslovanju Vlastitog pogona Grada Donja Stubica

12.06.2020. Odluka o određivanju koeficijenta za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu i Vlastitom pogonu Grada Donja Stubica

12.06.2020. Odluka o zamjeni predsjednika i člana Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Donja Stubica

12.06.2020. Zaključak o dodjeli javnih priznanja Grada Donja Stubica

12.06.2020.Odluka o imenovanju Ulice Stjepana Tučkara

12.06. Zaključak o potvrđivanju Odluka Gradonačelnika o financiranju djelatnosti predškolskog odgoja

12.06.2020.Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje-Energetska obnova zgrade Društvenog doma Gornji Hruševec

12.06.2020.Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje-Energetska obnova zgrade Društvenog doma Gornji Matenci

12.06.2020.Odluka o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje-Energetska obnova zgrade Društvenog doma Grabrina

12.06.2020.Odluka o davanju predhodne suglasnosti na Prijedlog izmjene Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Bubamara" Donja Stubica

12.06.2020. Zapisnik sa 28.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

19.03.2020. Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

02.04.2020. Izvješće o izvršenju Programa održavanja u Gradu Donja Stubica za 2019.god

02.04.2020. Zaključak o usvajanju Izvješća održavanja za 2019.god.

02.04.2020. Izvješće o izvršenju Programa građenja u Gradu Donja Stubica za 2019.god.

02.04.2020. Zaključak o usvajanju Programa građenja za 2019.god.

02.04.2020. Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Donja Stubica

02.04.2020. Godišnji provedbeni Plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2020.god.

02.04.2020. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2019.godinu za Grad Donja Stubica

02.04.2020. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini na području Grada Donja Stubica

02.04.2020. Izvješće Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenjem otpadom za 2019.god. u Gradu Donja Stubica

02.04.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019.god.

02.04.2020. Izvješće Gradonačelnika o lokacijama, količinama i troškovima za provedbu mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019.god.

02.04.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Grdonačelnika o lokacijama, količinama i troškovima za provedbu mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019.god.

02.04.2020. Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanjaodbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Donja Stubica

02.04.2020. Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

 

20.02.2020./ Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Donja Stubica

05.03.2020./ Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene u Gradu Donja Stubica

05.03.2020./ Popis nerezvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi na području Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Zapisnik sa 26.sjednice gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

 

Poziv na 25.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Plan raspisivanja javnog poziva za programe i/ili projekte udruga od općeg dobra za Grad Donja Stubica u 2020.godini

Izvješće Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019.godine

Plan nabave za 2020. godinu

Zapisnik sa 25.sjednice Gardskog vijeća Grada Donja Stubica

Linkovi