Sjednice Gradskog vijeća 2020

NAPOMENA: Akti Gradskog vijeća Grada Donja Stubica koji se odnose na Proračun objavljeni su pod izbornikom: PRORAČUN

 

27.05.2020. Poziv na 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

19.03.2020. Poziv na 27. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

02.04.2020. Izvješće o izvršenju Programa održavanja u Gradu Donja Stubica za 2019.god

02.04.2020. Zaključak o usvajanju Izvješća održavanja za 2019.god.

02.04.2020. Izvješće o izvršenju Programa građenja u Gradu Donja Stubica za 2019.god.

02.04.2020. Zaključak o usvajanju Programa građenja za 2019.god.

02.04.2020. Odluka o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Grada Donja Stubica

02.04.2020. Godišnji provedbeni Plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Donja Stubica za 2020.god.

02.04.2020. Izvješće o stanju zaštite od požara za 2019.godinu za Grad Donja Stubica

02.04.2020. Plan operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2020.godini na području Grada Donja Stubica

02.04.2020. Izvješće Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenjem otpadom za 2019.god. u Gradu Donja Stubica

02.04.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Gradonačelnika o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2019.god.

02.04.2020. Izvješće Gradonačelnika o lokacijama, količinama i troškovima za provedbu mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019.god.

02.04.2020. Zaključak o usvajanju izvješća Grdonačelnika o lokacijama, količinama i troškovima za provedbu mjera za uklanjanje odbačenog otpada u 2019.god.

02.04.2020. Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanjaodbacivanja otpada u odnosu na lokacije na kojima je u više navrata utvrđeno nepropisno odbacivanje otpada na području Grada Donja Stubica

02.04.2020. Zapisnik sa 27. sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

 

20.02.2020./ Poziv na 26. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Odluka o izmjenama i dopunama Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Donja Stubica

05.03.2020./ Odluka o stavljanju van snage Odluke o osnivanju postrojbe civilne zaštite opće namjene u Gradu Donja Stubica

05.03.2020./ Popis nerezvrstanih cesta i puteva u javnoj upotrebi na području Grada Donja Stubica

05.03.2020./ Zapisnik sa 26.sjednice gradskog vijeća Grada Donja Stubica

 

 

Poziv na 25.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Plan raspisivanja javnog poziva za programe i/ili projekte udruga od općeg dobra za Grad Donja Stubica u 2020.godini

Izvješće Gradonačelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2019.godine

Plan nabave za 2020. godinu

Zapisnik sa 25.sjednice Gardskog vijeća Grada Donja Stubica

Linkovi