Sjednice Gradskog vijeća 2018

Poziv za 9. sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 18.04.2018.

Donošenje II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluka

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Pučkog otvorenog učilišta Donja Stubica za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Radio Stubice d.o.o. Donja Stubica za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Zagorske javne vatrogasne postrojbe Zabok za 2017.godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Turističke zajednice područja Donja i Gornja Stubica za 2017.godinu

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite i spašavanja na području Grada Donja Stubica za 2018-2021. godinu

Odluka o imenovanju Povjerenstva za javna priznanja Grada Donja Stubica

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2017. godinu u Gradu Donja Stubica

Zapisnik sa 9.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 18.04.2018.god.

 

Poziv za 8. sjednicu Gradskog vijeća 28.03.2018.

Odluka o mjerama za sprečavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš

Odluka o provedbi posebnih mjera sprečavanja odbacivanja otpada

Odluka o zabrani uvošenja u okoliš genetski modificiranih biljaka i/ili životinja

Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2018.godinu.

Odluka o donošenju II. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Donja Stubica

Odluka o zamjeni članova Komasacijskog povjerenstva KZŽ

Odluka o davanju suglasnosti Gradonačelniku za sklapanje ugovora o kupopradaji dvorca

Odluka-održavanje javne rasvjete

Odluka-popravak asfalta

Odluka-dobava, prijevoz i razgrtanje kamenog materijala

Odluka-iskop cestovnih jaraka i usluga rada stroja

Odluka o korištenju viška financijskih sredstava Dječjeg vrtića Bubamara Donja Stubica

Odluka o pokretanju aktivnosti

Zapisnik sa 8.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica od 28.03.2018.

 

Poziv za 7.sjednicu Gradskog vijeća Grada Donja Stubica, 30.01.2018.

Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica

Odluka i izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Jezerčica-Zaluke

Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito godišnje financiranje političkih stranaka i članova predstavničkog tijela izabranih s liste grupe birača

Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Grada Donja Stubica

Poslovnička Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika Gradskog vijeća Grada Donja Stubica

Zapisnik sa 7.sjednice Gradskog vijeća Grada Donja Stubica 30.01.2018.