OBAVIJEST EKO FLORA PLUS D.O.O. O PRIKUPLJANJU MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I RECIKLABILNOG OTPADA SA PODRUČJA GRADA DONJA STUBICA

/files/Eko Flor Plus d_oo-obavijest.doc

O B A V I J E S T

o prikupljanju miješanog komunalnog otpada i reciklabilnog otpada sa područja Grada Donja Stubica

 

 

Poštovani korisnici,

 

Obavještavamo vas da uplatnice koje ste zaprimili u prilogu ove obavijesti sadrže cijenu javne usluge prikupljanja miješanog  komunalnog otpada koja je sastavljena od cijene minimalne javne usluge (fiksnog dijela), dok su od 08./2020. pridružene jedinične cijene za dva (2) pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada (varijabilnog dijela).

                                                                                                                                                       

Stoga će se od 01.08.2020. godine voditi evidencija pražnjenja spremnika sa miješanim komunalnim otpadom te sukladno tome i obračun pružene usluge.

 

Nakon proteka šestomjesečnog perioda izvršiti će se obračun stvarno predane količine miješanog komunalnog otpada.

 

 

MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD

Miješani komunalni otpad prikupljati će se jednom (1) tjedno prema uobičajenom rasporedu.

 

RECIKLABILNI OTPAD (papir i plastika) prikupljati će se jednom mjesečno; ovisno o danu odvoza miješanog komunalnog otpada, prema sljedećem rasporedu:

 

Mjesec/godina

08./2020.

09./2020.

10./2020.

11./2020.

12./2020.

01./2021.

02./2021.

Datum odvoza

10. i 11.

07. i 08.

12. i 13.

09. i 10.

07. i 08.

11. i 12.

08. i 09.

 

KRUPNI (GLOMAZNI) OTPAD

Krupni (glomazni) otpad prikupljati će se, ovisno o danu odvoza miješanog komunalnog otpada, prema sljedećem:

 

         14.10.2020. godine za korisnike od kojih se miješani komunalni otpad odvozi ponedjeljkom

15.10.2020. godine za korisnike od kojih se miješani komunalni otpad odvozi utorkom

Važna napomena:

Za odvoz krupnog (glomaznog) otpada potrebno je izvršiti prijavu najkasnije tri (3) radna dana prije naprijed navedenog datuma na broj telefona 049/587-837 ili putem e-mail adrese: glomazni@eko-flor.hr

 

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE

Manje količine otpada prikupljati će se putem MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA prema sljedećem rasporedu

 

15.10.2020.

14.01.2021.

15.04.2021.

 

 

 

Putem mobilnog reciklažnog dvorišta otpad će se prema naprijed navedenim datumima prikupljati na sljedećim lokacijama:

  • Donja Stubica, na javnoj površini na adresi: Matenačka bb - u vremenu od 08:00 do 09:00 sati
  • Donja Podgora, na javnoj površini na adresi: Donja Podgora 8, kod Društvenog doma Podgora - u vremenu od 09:15 do 10:15 sati
  • Gornji Hruševec, na javnoj površini na adresi: Hruševec 199a, kod Društvenog doma Gornji Hruševec - u vremenu od 10:30 do 11:30 sati
  • Lepa Ves, na javnoj površini na adresi: Lepa Ves 17c, kod Društvenog doma Lepa Ves - u vremenu od 11:45 do 12:45 sati

 

Uputa o postupanju s miješanim komunalnim otpadom, biorazgradivim komunalnim otpadom i reciklabilnim komunalnim otpadom

 

Miješani komunalni otpad

Korisnici su dužni spremnike iznijeti prema planu odvoza davatelja javne usluge. Svaki korisnik se obvezuje najkasnije do 06:00 sati spremnik sa miješanim komunalnim otpadom postaviti na vidljivo mjesto pored stambenog objekta kako bi se omogućilo nesmetano pražnjenje spremnika. Ukoliko spremnik ne bude ostavljen na vidljivom mjestu, isti će se isprazniti u sljedećem terminu po rasporedu odvoza.

 

 

 

 

 

 

Zabranjeno je odlagati korisni otpad koji se može reciklirati, biorazgradivi otpad, tekući otpad, žar, lešine životinja, baterije, akumulatore, auto gume, otpad iz klaonica, mesnica, ribarnica, opasni otpad, građevinski otpad u spremnik za miješani komunalni otpad.

Biorazgradivi komunalni otpad

Korisnici su dužni samostalno kompostirati ili pak biorazgradivi komunalni otpad predavati u zasebnim spremnicima, ovisno o ugovorenom načinu pružanja javne usluge. Preporučuje se da oni koji imaju vrt kompostiraju sami. Za klasično vrtno aerobno kompostiranje (kompostiranje na otvorenom) koriste se: djelomično kuhinjski otpad (ostaci voća i povrća, ljuske jaja, talog od kave, vrećice od čaja, ostaci kruha i slično) te vrtni otpad (ostaci cvijeća, granje, otpalo lišće, otkos trave i živice, piljevina).

Za vrtno kompostiranje se NE SMIJU KORISTITI: ostaci mesa, ribe, kostiju, mlijeka i mliječnih proizvoda.

Reciklabilni komunalni otpad

Otpadni papir, metal, plastika, staklo i tekstil prikupljaju se putem spremnika postavljenih na zelenim otocima ili spremnika na obračunskom mjestu korisnika (papir i plastika), te na reciklažnom dvorištu i mobilnom reciklažnom dvorištu.

Krupni (glomazni) otpad

Krupni (glomazni otpad) sakuplja se u mobilnom reciklažnom dvorištu (manje količine), na adresi nekretnine ako je omogućen prilaz vozilom za prikupljanje krupnog otpada davatelja javne usluge ili ukoliko nije, na najbližoj javnoj površini koju dogovaraju međusobno davatelj javne usluge i korisnik, a koja je mjesto primopredaje.

 

Kontakt podaci i način podnošenja zahtjeva za preuzimanje miješanog komunalnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika usluge:

Pisanim zahtjevom dostavljenim na adresu: EKO-FLOR PLUS d.o.o., Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje.

Elektroničkim putem na e-mail adresu: info@eko-flor.hr.

 

Uputa o preuzimanju miješanog komunalnog otpada te krupnog (glomaznog) otpada na zahtjev korisnika usluge:

Po zaprimljenom zahtjevu, korisniku usluge izdati će se zasebna ponuda za preuzimanje miješanog komunalnog otpada ili krupnog (glomaznog) otpada, te će se po izvršenoj uplati pristupiti preuzimanju i zbrinjavanju istoga.

 

 

PODNOŠENJE REKLAMACIJA

 

Potrošači mogu podnijeti pisani prigovor na izvršenu uslugu putem:

  • pošte ili osobno na adresu: Mokrice 180/C, 49243 Oroslavje;
  • telefaksa na broj: 049/249-240;
  • e-maila: info@eko-flor.hr

 

Pružanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada regulirano je Odlukom o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog i biorazgradivog komunalnog otpada (dalje u tekstu: odluka) te Općim uvjetima poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, javno objavljenim na web stranici www.eko-flor.hr.

Korisnik usluge dužan je sukladno Odluci i Općim uvjetima poslovanja i korištenja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, bez odgađanja, a najkasnije u roku petnaest (15) dana nastupanja okolnosti koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge (stjecanje ili prestanak vlasništva nekretnine/posebnog dijela nekretnine, promjena: naziva ili adrese na koju se šalju akontacijske rate/nalozi za plaćanje, namjene prostora, potrebu za promjenom broja/volumena posude za otpad i drugim promjenama koje utječu na međusobne odnose u isporuci i korištenju usluge) pisanim putem obavijestiti davatelja usluge. Obrasci zahtjeva dostupni su na www.eko-flor.hr i na adresi davatelja usluge.

Ukoliko korisnik usluge plaćanje vrši općom uplatnicom bez navedenog opisa plaćanja i u iznosu različitom od iznosa na zaprimljenim nalozima za plaćanje, davatelj usluge zadržava pravo knjiženja uplate po starosti zaduženja sukladno stanju na knjigovodstvenim karticama.

 

Napomena:

Obavještavamo vas da je društvo EKO-FLOR PLUS d.o.o. sklopilo ugovor o poslovnoj suradnji te ugovor o obradi osobnih podataka sa društvom PRIMA SOLVENT d.o.o., prema kojima će društvo PRIMA SOLVENT d.o.o. obavljati poslove naplate dospjelog potraživanja za društvo EKO-FLOR PLUS d.o.o.

 

         S poštovanjem,                                                                                                                                                        EKO-FLOR PLUS d.o.o.

 

Linkovi

Informacije

INFORMACIJE O GRADU DONJA STUBICA
ADRESA: Trg Matije Gupca 20/II
OIB: 31330710032
GRADONAČELNIK: Nikola Gospočić
TELEFON: 049/286-141
FAX: 049/286-112
MAIL: stubica@kr.t-com.hr
WEB: www.donjastubica.hr
STANOVNIŠTVO: 5680