JAVNI POZIV za nositelje stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem na kojem su izvedene nerazvrstane ceste

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem su izvedene nerazvrstane ceste:

NC 1-066 “Ulica Stjepana Tučkara” (od NC 1-006 – Župana Vratislava, oko postojećih zgrada s kbr. 4 i 6, te ponovnog spoja na NC 1-006, približne dužine 190 m) u naselju Donja Stubica u k.o. DONJA STUBICA i

NC 1-067 “Toplička cesta prema kbr. 10, 12 i 14” (od državne ceste D307 – Toplička cesta u Donjoj Stubici, do zadnjeg dvorišta sa kućnim brojem 14, približne dužine 120 m) u naselju Donja Stubica u k.o. DONJA STUBICA,

o započinjanju postupka evidentiranja predmetnih cesta u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

detaljnije na:

/files/Javni poziv za nositelje stvarnih prava nekretnina koje granice sa zemljistem nerazvrstanih cesta.doc

Linkovi